ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ: «ΕΠ-ΕΝΔΥΣΗ»

Συντονιστής εταίρος:

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων πλεκτικής και ετοίμου ενδύματος & Συναφών Κλάδων Ελλάδας (ΣΕΠΕΕ)

Συνολικός προϋπολογισμός της Ενέργειας ΙΙ:  1.109.426  ευρώ.

Υπεύθυνη έργου ΓΓΙ:  Σάντρους  Μαρία

 

 

Πίνακας Δράσεων της Ενέργειας ΙΙ του Έργου

 

α/α

Τίτλος Δράσης

Κατηγορία Δράσης

Ημερομηνία

 Έναρξης

Ημερομηνία

Λήξης

1.

Αναδιάρθρωση της αλυσίδας προστιθέμενης αξίας στον κλάδο ένδυσης και οργάνωσης της εργασίας

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ

Ιουλ 05

Μαι 06

2.

Πιλοτικές εφαρμογές νέων μορφών οργάνωσης εργασίας (σε 4 αντιπροσωπευτικές επιχειρήσεις)

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ

Οκτ 05

Ιουν 06

3.

Προσδιορισμός λειτουργίας Συστήματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) του κλάδου ένδυσης στο πλαίσιο της νέας οργάνωσης παραγωγής και εργασίας

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ

 

Μαι 06

 

Σεπ 06

4.

Συμβατικές και ηλεκτρονικές εφαρμογές Σ.Ε.Κ. για τον έλεγχο εγκυρότητας και λειτουργικότητας του συστήματος Σ.Ε.Κ.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Σεπ 06

Ιουν 07

5.

Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ειδικότητες του κλάδου ένδυσης

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ

Σεπ 06

Ιαν 06

6.

Πιλοτικές εφαρμογές πρακτικής άσκησης σε επίπεδο ΤΕΕ, ΙΕΚ, ΤΕΙ με βάση επιλεγμένες αναβαθμισμένες ειδικότητες

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ

Ιαν 07

Οκτ 07

7.

Σχεδιασμός Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού στον κλάδο ένδυσης για την ομαλή μετάβαση στο νέο μοντέλο οργάνωσης παραγωγής και εργασίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 

Μαρ 06

Φεβ 07

8.

Εφαρμογή Ολοκληρωμένων Σχεδίων Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού σε επιλεγμένες γεωγραφικές περιοχές

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Μαρ 07

Σεπ 07

9.

Ανάπτυξη πλαισίου διαδικασιών Κοινωνικού Διαλόγου για το διαρκή εκσυγχρονισμό και την επικαιροποίηση του συστήματος παραγωγής και εργασίας στον κλάδο της ένδυσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Μαι 07

Δεκ 07

10.

Διαχείριση - Παρακολούθηση Έργου για την επιτυχή υλοποίησή του

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ιουλ 05

Δεκ 07

11.

Αξιολόγηση του Έργου (εσωτερική - εξωτερική)

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ

Ιουλ 05

Δεκ 07

12.

Διάχυση - Προβολή - Υιοθέτηση αποτελεσμάτων του έργου

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ιουλ 05

Δεκ 07

13.

Διακρατική συνεργασία: Ανταλλαγή Μεθοδολογιών Κατάρτισης για Περιφερειακή και Κλαδική Προσαρμοστικότητα

ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Ιουλ 05

Δεκ 07