Ν. 3454/2006(ΦΕΚ 75/Α/7-4-2006) «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» που ψήφισε πρόσφατα η Βουλή των Ελλήνων, σύμφωνα με τον οποίο παρέχονται οικονομικές ενισχύσεις και επεκτείνονται κοινωνικά πολυτεκνικά δικαιώματα σε γονείς με τρία (3) παιδιά.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται:

α) η καταβολή από το Δημόσιο εφάπαξ παροχής ύψους 2.000 ευρώ στη μητέρα που αποκτά τρίτο παιδί από 1.1.2006 και μετά, καθώς και για κάθε παιδί μετά το τρίτο,

β) η υποχρέωση των φορέων του δημοσίου τομέα να προσλαμβάνουν σε καθορισμένο ποσοστό γονείς οικογενειών με τρία παιδιά και τέκνα αυτών,

γ) η χορήγηση «Κάρτας πολιτισμού» σε γονείς και τα τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά,

δ) η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης και για γονείς με τρία παιδιά όπως και

ε) η αναγνώριση της πολυτεκνικής ιδιότητας σε γονέα χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών τέκνων τα οποία είναι ανήλικα και άγαμα.

 

Με τον Κανονισμό Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) δεν υφίσταται πλέον καμία διάκριση λόγω φύλου στα μέλη της οικογένειας των άμεσα ασφαλισμένων, τα οποία δικαιούνται φροντίδας υγείας σε βάρος του ΟΠΑΔ (ΦΕΚ 213/ Β/17-2-2005).

 

Μειωμένη στρατιωτική θητεία για πολύτεκνους, τέκνα άγαμων μητέρων, κ.λ.π.

Σύμφωνα με το Ν. 3257/04 (ΦΕΚ 143Α/29-7-04) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και άλλες διατάξεις» όπως αυτός τροποποιεί διατάξεις του ΠΔ 292/2003 (ΦΕΚ 248Α) θα υπηρετούν τρεις μήνες (3) λιγότερο όσοι στρατεύσιμοι κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις και είναι τα μεγαλύτερα σε ηλικία τέκνα από τα συνολικά τουλάχιστον τρία (3) παιδιά της οικογένειάς τους (το ΠΔ 292/2003 όριζε τουλάχιστον τέσσερα (4) παιδιά). Εννέα μήνες μπορεί να υπηρετήσει ο γιος γονέα, ο οποίος είναι ανίκανος για κάθε εργασία ή έχει συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας του ή διατελεί σε χηρεία (το ΠΔ 292/2003 όριζε ως προϋπόθεση ότι ο γονέας αυτός δεν έχει άλλο ικανό για εργασία ενήλικο τέκνο, προϋπόθεση που αίρεται). Το ίδιο ισχύει και για το γιο θανόντος γονέα ή άγαμης μητέρας (το ΠΔ 292/2003 όριζε ως προϋπόθεση ότι ο γονέας αυτός δεν έχει άλλο ικανό για εργασία ενήλικο τέκνο, προϋπόθεση που αίρεται).

 

N. 3089/2000(ΦΕΚ 327/Α/2002) για την "ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή", με τον οποίο προβλέπονται οι όροι  και οι προϋποθέσεις για τη τεχνητή γονιμοποίηση και επιτρέπεται και στην άγαμη να αποκτήσει παιδί με αυτόν τον τρόπο.