1. Καθορισμός διαφορετικής ηλικίας συνταξιοδότησης αναλόγως του φύλου: C-104/98

2. Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης: C-196/98