1. Αρχή της ισότητας των αμοιβών - Αρχαιότητα ως κριτήριο αμοιβής: C-17/05

2. Αρχή της ισότητας των αμοιβών - Άδεια μητρότητας - Μετάβαση σε ανώτερη μισθολογική κατηγορία: C-284/02