ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - GENDER MAINSTREAMING

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΓΓΙΦ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση», Άξονας 3

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: Όλος ο πληθυσμός

 

ΣΚΟΠΟΣ/ΣΤΟΧΟΙ:

Η προώθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου στο σύνολο των τομεακών, περιφερειακών και τοπικών πολιτικών (gender mainstreaming) αποτελεί βασικό στόχο και ολοκληρωμένη στρατηγική για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στη χάραξη, εφαρμογή και αξιολόγηση πολιτικών ισότητας, έτσι ώστε και τα δύο φύλα να επωφελούνται ισότιμα από όλες τις πολιτικές και δράσεις, σε όλα τα επίπεδα και στάδια της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής.

 

ΔΡΑΣΕΙΣ:

·           Σχεδιασμός και εξειδίκευση προτύπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) στις δημόσιες πολιτικές (κεντρικές, περιφερειακές, τοπικές).

·           Δημιουργία τριών (3) Οδηγών Εφαρμογής του ΣΕΙΦ: α) για τις Γενικές Γραμματείες των Υπουργείων (κεντρική διοίκηση), β) για τις νέες εκλεγμένες Περιφέρειες, και γ) για τους Δήμους.

·           Ανάπτυξη Τομεακών Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων σε φορείς της δημόσιας πολιτικής (Γενικές Γραμματείες Υπουργείων), καθώς επίσης και Περιφερειακών και Τοπικών Προγραμμάτων.

·           Ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στελεχών της δημόσιας διοίκησης σχετικά με: α) την ισότητα των φύλων, και β) την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές. Η δράση αυτή θα απευθύνεται σε στελέχη των φορέων (Γενικών Γραμματειών, Περιφερειών, Δήμων) που (δυνητικά) εμπλέκονται στο σχεδιασμό, το συντονισμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση πολιτικών ισότητας.

·           Διακρατικές συναντήσεις ενημέρωσης και ανταλλαγής εμπειριών για μεταφορά τεχνογνωσίας από παρόμοιες πολιτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

·           Εκπόνηση Συστηματικής Έκθεσης Υλοποίησης με στόχο την αξιολόγηση του βαθμού και του εύρους της ένταξης της ισότητας των φύλων ανά φορέα και τομέα πολιτικής.

·           Εκπόνηση μελέτης και πιλοτική εφαρμογή του πλαισίου διαδικασιών για τη δημιουργία πολιτικής προϋπολογισμών με βάση και το φύλο (gender budgeting).

·           Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση στελεχών της δημόσιας διοίκησης για την εφαρμογή της αρχής της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στην κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού.

·           Ενέργειες για την ενίσχυση του Κύκλου Ισότητας του Συνηγόρου του Πολίτη (ημερίδες, συνέδρια κ.λπ.).

·           Ενέργειες για την ενίσχυση της διάστασης του φύλου στις υφιστάμενες έρευνες που διενεργεί η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).