ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΓΓΙΦ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΓΓΙΦ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση», Άξονας 3

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: Γυναίκες

 

ΣΚΟΠΟΣ/ΣΤΟΧΟΙ:

Η αντιμετώπιση και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και η πολλαπλή υποστήριξη των θυμάτων μέσω της δημιουργίας ή/και της αναβάθμισης Συμβουλευτικών Κέντρων της ΓΓΙΦ σε εθνικό επίπεδο.

 

ΔΡΑΣΕΙΣ:

  • Δημιουργία δώδεκα (12) νέων Συμβουλευτικών Κέντρων ΓΓΙΦ υποστήριξης γυναικών-θυμάτων βίας [ένα (1) σε κάθε Διοικητική Περιφέρεια της χώρας, πλην της Αττικής] και αναβάθμιση δύο (2) υφιστάμενων Συμβουλευτικών Κέντρων της ΓΓΙΦ (Αθήνα, Πειραιάς).
  • Στελέχωση Συμβουλευτικών Κέντρων: απασχόληση κατ’ ελάχιστο τεσσάρων (4) στελεχών ανά Κέντρο [έξι (6) για Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη], σε ειδικότητες συναφείς με το αντικείμενο για την εύρυθμη λειτουργία των Κέντρων.
  • Επιμόρφωση των στελεχών που θα εργαστούν στα Συμβουλευτικά Κέντρα, καθώς και των δικηγόρων (των δικηγορικών συλλόγων της χώρας) που θα εμπλακούν στο Έργο.
  • Ενημέρωση, εξειδικευμένη πληροφόρηση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συμβουλευτικής) για την αντιμετώπιση, την καταπολέμηση της βίας και την υποστήριξη των θυμάτων έμφυλης βίας.
  • Συνεργασία με τους κατά τόπους Δικηγορικούς Συλλόγους για την παροχή νομικών υπηρεσιών (legal aid) σε γυναίκες θύματα βίας.
  • Δικτύωση Συμβουλευτικών Κέντρων με φορείς της πολιτείας (π.χ. ΟΑΕΔ, ΚΠΑ, κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων κ.λπ.).
  • Υλοποίηση δράσεων πρόληψης για την εξάλειψη της έμφυλης βίας κατά των γυναικών και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας.