ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: ΑΙΡΕΤΕΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΓΓΙΦ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση», Άξονας 3

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: Όλος ο πληθυσμός και ειδικότερα: γυναίκες αιρετές του Εθνικού-Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & της Αυτοδιοίκησης, γυναίκες υποψήφιες σε εκλογικές διαδικασίες, που μέχρι τώρα δεν έχουν εκλεγεί

 

ΣΚΟΠΟΣ/ΣΤΟΧΟΙ:

Σκοπός του Έργου είναι η υποστήριξη των αιρετών και των υποψηφίων αιρετών γυναικών, προκειμένου να διευρυνθεί: α) η συμμετοχή τους σε θέσεις πολιτικής ευθύνης, και β) η εκπροσώπησή τους στους πολιτικούς θεσμούς σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

 

ΔΡΑΣΕΙΣ:

·      Διεξαγωγή εκστρατειών ευαισθητοποίησης/ενημέρωσης πριν τη διεξαγωγή των εκλογών της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης (2010) και του εθνικού Κοινοβουλίου (2013). Οι καμπάνιες θα περιλαμβάνουν φυλλάδια, αφίσες και ενημερωτικά έντυπα, ραδιοτηλεοπτικό σποτ, καταχωρήσεις στον περιοδικό και ημερήσιο τύπο και στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ (portals).

·      Δράσεις δικτύωσης γυναικών που ανήκουν στα όργανα και τους πολιτικούς θεσμούς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο φορέων, όπως είναι η Βουλή των Ελλήνων, η ΚΕΔΚΕ, η επικείμενη Ένωση Περιφερειών κ.λπ., θα συσταθούν και θα στελεχωθούν γραφεία δικτύωσης γυναικών, με στόχο την αξιοποίηση και ανταλλαγή εμπειριών, την ενδυνάμωση και την αλληλοϋποστήριξή τους σε ενέργειες ενίσχυσης της συμμετοχής τους σε θέσεις πολιτικής ευθύνης.

·      Σειρά δημόσιων εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και διάχυσης εμπειριών, όπως: α) Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τις γυναίκες στην Πολιτική (2012), β) επιμορφωτικές συναντήσεις και ομάδες εργασίας με στελέχη των κομματικών μηχανισμών που καταρτίζουν ψηφοδέλτια για την προώθηση εσωκομματικής δημοκρατίας με την οπτική του φύλου, και γ) διενέργεια λαϊκών/τοπικών συνελεύσεων με τη συμμετοχή μη εκλεγμένων γυναικών, προκειμένου να ενθαρρυνθούν και να συμμετέχουν ενεργά στις εκλογές.

·      Δημιουργία βάσης δεδομένων – μητρώου εκλεγμένων γυναικών και υποψηφίων γυναικών ανά κόμμα, εκλογική αναμέτρηση, περιφέρεια κ.ά.

·      Επιμόρφωση και ενδυνάμωση –μέσα από βιωματικά σεμινάρια– αιρετών γυναικών και υποψηφίων, για την προσωπική τους ανάπτυξη και ενδυνάμωση σε τομείς επικοινωνίας, παρουσίασης εαυτού, ηγεσίας κ.ά. Η επιμόρφωση θα περιλαμβάνει και θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτικών ισότητας των φύλων, σχετικής νομοθεσίας κ.λπ.

 

Για την υλοποίηση των δράσεων αυτών, ορίζεται ως τελικός δικαιούχος το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), το οποίο θα συνεργαστεί με τον Πολιτικό Σύνδεσμο Γυναικών.