Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, των συνεχών τεχνολογικών εξελίξεων και των ταχύτατων αλλαγών, η εκπαίδευση ως θεσμός, στόχος και μεθοδολογία εξέλιξης παίζει καίριο ρόλο.

Η εσωτερική σχέση που αναδεικνύεται από τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας είναι ένα βασικό στοιχείο.

Ο στόχος της αντίληψης και των δράσεων ισότητας στην Παιδεία έχει αυξημένη σημασία, γιατί μέσω αυτής διαμορφώνονται κοινωνικοί ρόλοι και καλλιεργούνται στερεότυπα. Η καταπολέμηση των στερεότυπων αντιλήψεων για το ρόλο των δύο φύλων ξεκινά από την οικογένεια και την εκπαιδευτική διαδικασία ήδη από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο ρόλος του Σχολείου δεν πρέπει να αναπαράγει αποκλειστικά τα στερεότυπα, αλλά να παρέχει βάσεις μέσω ενός σταθερού συστήματος γνώσεων, να αναπτύσσει την κριτική σκέψη των μαθητών / μαθητριών και των εκπαιδευόμενων και να τους προσφέρει κίνητρα για αυτοανάπτυξη.

Η εκπαίδευση προσανατολίζει τους εκπαιδευόμενους στο τομέα της απασχόλησης. Άρα το επίπεδο εκπαίδευσης και η κατανομή των ρόλων στην οικογένεια, στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας είναι βασικοί παράγοντες ένταξης του ατόμου στην κοινωνία.

Έχει διαπιστωθεί ότι ο επαγγελματικός διαχωρισμός λόγω φύλου έχει άμεση σχέση και με την εκπαιδευτική διαδικασία και τον επαγγελματικό προσανατολισμό των δύο φύλων. Μολονότι το εκπαιδευτικό επίπεδο γυναικών και ανδρών έχει σχεδόν εξισωθεί, οι διαφορετικές εκπαιδευτικές επιλογές των δύο φύλων ως προς τον τύπο της εκπαίδευσης ή της ειδίκευσης επηρεάζουν άμεσα και τις επαγγελματικές τους επιλογές, με αποτέλεσμα ο επαγγελματικός προσανατολισμός να έχει ζωτική σημασία για τη διαιώνιση ή όχι του επαγγελματικού χάσματος λόγω φύλου. Η έρευνα ανέδειξε τον τομέα παιδεία/εκπαίδευση από τις σημαντικότερες μεταβλητές για την επαγγελματική επιλογή και σταδιοδρομία των ατόμων στην κοινωνία.

Η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση, στα πλαίσια της δια βίου μάθησης, άλλωστε, αποτελεί σοβαρό εργαλείο προώθησης των γυναικών στην απασχόληση και αποτελεί σοβαρό εν γένει παράγοντα για την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής. Ο επαγγελματικός διαχωρισμός και η μη αξιοποίηση όλων των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των γυναικών στην αμειβόμενη εργασία αποτελούν σημαντική τροχοπέδη για την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Δράσεις ΓΓΙ

Η ΓΓΙ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, το ΚΕΘΙ, γυναικείες ΜΚΟ, λοιπούς αρμόδιους φορείς και ειδικούς επιστήμονες προωθεί τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Επέκταση των προγραμμάτων επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών σε θέματα ισότητας και σχέσεων των φύλων, που εκπονούνται στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.ΙΙ για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
  • Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών εγχειριδίων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από την πλευρά του φύλου και των ίσων ευκαιριών, μέσω της πρόβλεψης αναθεώρησης του περιεχομένου της δράσης. Ενίσχυση και διεύρυνση των βιβλιοθηκών και του ρόλου τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Επαναπροσδιορισμό του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού στην κατεύθυνση της άρσης του επαγγελματικού χάσματος λόγω φύλου με παράλληλη εφαρμογή της πολιτικής του mainstreaming στα προγράμματα σπουδών του επαγγελματικού προσανατολισμού.
  • Ενίσχυση της συμβουλευτικής στη βιβλιογραφία και την συγγραφή εργασιών με θέματα φύλου και ισότητας
  • Εκπαιδευτικές ενημερωτικές επισκέψεις των Γυμνασίων, Λυκείων, ΤΕΕ, ΑΕΙ/ΤΕΙ κυρίως στα γραφεία της ΓΓΙ και στη Βιβλιοθήκη της ΓΓΙ, ή επί τόπου στις σχολικές μονάδες
  • Συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής, αλφαβητισμού και συναφών προγραμμάτων
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.ΙΙ
- Συμμετοχή στην Επιτροπή Παρακολούθησης με ψήφο
- Σχεδιασμός/προτάσεις σε συνεργασία με το ΥΠΕΠΘ και άλλους φορείςσε θέματα Ισότητας
- Τελικός Δικαιούχος πράξης 4.1.1.στ'

Εuropean Network to promote women's entrepreneurship (WES)

- Επιχειρηματικά Προγράμματα Εκπαίδευσης και επαγγελματική κατάρτιση από Γυναικείες Οργανώσεις - Γενική Γραμματεία Ν. Γενιάς- ΣΕΒ
WES : 7679 / 21-12-05

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης

- Εκπαίδευση-Πρακτική Άσκηση Νεοεισερχόμενων Υπαλλήλων
- Εσωτερική Εκπαίδευση Εργαζομένων

UNESCO - Προετοιμασία/Επεξεργασία Ερωτηματολογίου Εθνικών Θέσεων για θέματα ισότητας

- Συμμετοχή στη συντονιστική Σύσκεψη Εθνικών Επιτροπών UNESCO Ευρώπης και Βορείου Αμερικής - Αθήνα, 25-28/6/2006

Network for European Women's Rights (NEWR) - University of Birmigham/Dept of Global Ethics

- Συνεργασία/Συμμετοχή με εισήγηση σε Ημερίδα (Ιούνιος 2005)

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα DAC - HELLENIC AID

- «Εκπαίδευση - Κοινωνικός Αποκλεισμός - Πορνεία - Μετανάστευση»
- Eπιστημονική Ευθύνη: Τμήμα Παιδείας-Εκπαίδευσης ΓΓΙ Βιβλιοθήκη ΓΓΙ

«Παιδεία της Δημοκρατίας»

-Εκπαιδευτικά Προγράμματα σε συνεργασία με ΥΠΕΠΘ, Δ/ση Εκπαιδευτικών Σχέσεων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και Συμβούλιο της Ευρώπης

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

-Ορισμός Μόνιμου Εκπροσώπου του Π.Ι. στη ΓΓΙ για θέματα προώθησης εκπαιδευτικών θεμάτων και ισότητας

Μελέτες για την Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση