ΥποστΗριξη ΤΩΝ γυναικεΙων οργανΩσεων και Μη κυβερνητικων οργανωσεων (ΜΚΟ)

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΓΓΙΦ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση», Άξονας 3

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: Γυναικείες Οργανώσεις & ΜΚΟ

 

ΣΚΟΠΟΣ/ΣΤΟΧΟΙ:

Η υποστήριξη της διοικητικής ικανότητας των γυναικείων οργανώσεων και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της ισότητας των φύλων και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων δράσης για την προώθηση της ισότητας των φύλων, με απώτερο στόχο την ουσιαστική εμπλοκή τους στο σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών ισότητας.

 

ΔΡΑΣΕΙΣ:

Η υλοποίηση του Έργου θα πραγματοποιηθεί σε δύο (2) κύκλους, και θα περιλαμβάνει:

Εφαρμογή από τις ΜΚΟ Σχεδίων Δράσης προώθησης της ισότητας των φύλων, που θα υλοποιηθούν σε βάθος διετίας και τα οποία ενδεικτικά μπορούν να αφορούν σε:

  • Δράσεις που συμβάλλουν στην πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής έμφυλης βίας κατά των γυναικών και την αρωγή θυμάτων βίας.
  • Δράσεις που υποστηρίζουν τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες γυναικών (μετανάστριες, πρόσφυγες, φυλακισμένες, αποφυλακισμένες, γυναίκες Ρομά, γυναίκες με διαφόρων μορφών αναπηρία κ.ά.).
  • Δράσεις καταπολέμησης των στερεοτύπων των φύλων και των έμφυλων κοινωνικών ρόλων, όπως προβάλλονται από τα ΜΜΕ.
  • Δράσεις με καινοτόμο χαρακτήρα σε νέους τομείς ένταξης της οπτικής του φύλου (π.χ. περιβάλλον, κοινωνία της γνώσης κ.ά.).

 

 

Για την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης προβλέπεται η κάλυψη του κόστους πλήρους απασχόλησης ενός/μίας εργαζομένου/ης που θα αναλάβει την τεχνική και οργανωτική υποστήριξη και το συντονισμό του Σχεδίου Δράσης.

 

Για την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης ορίζεται ως τεχνικός σύμβουλος το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ).