ΔΟΜΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΓΓΙΦ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση», Άξονας 3

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: Όλος ο πληθυσμός

 

ΣΚΟΠΟΣ/ΣΤΟΧΟΙ:

Η ίδρυση και πιλοτική λειτουργία της Δομής, στο πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), αποσκοπεί στην παρακολούθηση της ένταξης της ισότητας των φύλων, καθώς και της εφαρμογής των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης. Στόχος της Δομής είναι η υποστήριξη των κυβερνητικών οργανισμών για την ενδυνάμωση των σχεδιαζόμενων και υλοποιούμενων πολιτικών και δράσεων υπέρ της ισότητας των φύλων, όπως επίσης και ο σχεδιασμός αποτελεσματικών συστημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησής τους. Τελικός σκοπός του Έργου είναι η δημιουργία Διεύθυνσης Παρακολούθησης της Ένταξης της Ισότητας των Φύλων στις Δημόσιες Πολιτικές στη ΓΓΙΦ.

 

ΔΡΑΣΕΙΣ:

·      Σχεδιασμός και ανάπτυξη της βασικής υποδομής της Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων.

·      Ανάπτυξη και λειτουργία των απαιτούμενων πληροφοριακών υποδομών και συστημάτων.

·      Σύσταση και λειτουργία Επιστημονικής Επιτροπής για την επιστημονική εποπτεία του Έργου.

·      Σύσταση και λειτουργία εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας για την υποστήριξη της εφαρμογής των πολιτικών ισότητας των φύλων σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης.

·      Δικτύωση και ανάπτυξη συνεργασιών με εξειδικευμένα Κέντρα και φορείς σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό (κεντρικό και περιφερειακό) επίπεδο.

·      Συγκέντρωση, διαχείριση, ανάλυση και διάχυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων και δεικτών που προσδιορίζουν την κατάσταση και την πορεία της ισότητας των φύλων κατά τομέα πολιτικής.

·      Εκπόνηση εξειδικευμένων ερευνών, μελετών σε επιλεγμένα πεδία άσκησης πολιτικής (π.χ. απασχόληση, εκπαίδευση, δημόσια διοίκηση, ανθρώπινα δικαιώματα, έμφυλη βία, υγεία κ.ά.).

·      Εκπόνηση ετήσιων εκθέσεων για την πορεία υλοποίησης των δράσεων ισότητας των φύλων, καθώς και Εθνικές Εκθέσεις προς την ΕΕ και τον ΟΗΕ.

·      Ενέργειες δημοσιότητας (π.χ. φυλλάδιο, workshop) για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στοχευμένου κοινού σχετικά με τη λειτουργία της Δομής και γενικότερα, με το θεματικό αντικείμενο της ισότητας των φύλων.

·      Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης των παρεμβάσεων του Έργου.