Οδηγός Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΓΓΙΦ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση», «Τεχνική Βοήθεια»

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: Όλος ο πληθυσμός και ειδικότερα: στελέχη και χειριστές/τριες Έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ, του ΕΣΣΑΑ και του ΕΣΣΑΑΛ, από πλευράς φορέων διαχείρισης και εφαρμογής, αλλά και όλου του ανθρώπινου δυναμικού των δικαιούχων και των αναδόχων των Έργων

 

ΣΚΟΠΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ:

Ο Οδηγός Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων θα αποτελέσει ένα εργαλείο/οδηγό που θα προσφέρει στους/στις χειριστές/τριές του μεθοδολογία και εξειδικευμένες κατευθύνσεις, προκειμένου να ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου και να διασφαλίζουν την εφαρμογή της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές που έχουν σχεδιαστεί, και εντάσσονται σε κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, του ΕΣΣΑΑ και του ΕΣΣΑΑΛ. Ο Οδηγός θα προσφέρει εξειδικευμένη τεχνογνωσία και κατευθύνσεις για την ένταξη της ισότητας των φύλων σε όλες τις φάσεις των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (εξειδίκευση, υλοποίηση, παρακολούθηση, επαλήθευση, αξιολόγηση).

 

ΔΡΑΣΕΙΣ:

·           Εκπόνηση μελέτης, η οποία θα συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα:

-    Καταγραφή ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών ισότητας των φύλων.

-    Αποτίμηση της ισχύουσας κατάστασης και παρακολούθηση της πορείας των δράσεων για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

-    Διατύπωση προτάσεων για την ενίσχυση της διάστασης της ισότητας των φύλων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα.

-    Διατύπωση προτάσεων για την παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων για την ένταξη της ισότητας των φύλων στα συγχρηματοδοτούμενα Έργα (π.χ. δείκτες σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Κανονισμού του ΕΚΤ κ.λπ.).

-    Διατύπωση προτάσεων για την αξιολόγηση των δράσεων των ΕΠ για την ισότητα των φύλων.

·           Έκδοση της μελέτης σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.

·           Διεξαγωγή Σεμιναρίου για την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού των φορέων διαχείρισης, των δικαιούχων κ.λπ. στην κατανόηση και χρήση του Οδηγού Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας στο ΕΣΠΑ, ΕΣΣΑ, ΕΣΣΑΑΛ.