Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Το ενδιαφέρον της ΓΓΙ για την επίτευξη των στόχων της κυβερνητικής πολιτικής δεν εξαντλείται στις τομεακές πολιτικές . Η συμμετοχή εκπροσώπων σε πολιτικό και υπηρεσιακό επίπεδο σε κάθε μορφής μηχανισμούς και θεσμούς που διαχειρίζονται και εκπονούν πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης επισφραγίζει την στρατηγική της ΓΓΙ και προσδίδει στις πολιτικές της περιφερειακή διάσταση.

Ωστόσο η κύρια αναπτυξιακή επιλογή  της και ο κεντρικός στόχος της πολιτικής ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ είναι η αποδέσμευση των θεμάτων ισότητας από την κατηγορία των περιθωριακών θεμάτων και η ανάδειξη του πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα τους με την άμεση σύνδεσή τους με τους ΚΥΡΙΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ  πολιτικών προτεραιοτήτων  ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (Με έμφαση στην ανάπτυξη - απασχόληση - κοινωνική συνοχή).

Οι παρεμβάσεις της ΓΓΙ στοχεύουν στην  έκφραση της οριζόντιας διάστασης των πολιτικών Ισότητας των φύλων με τη μορφή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων που επιχειρούν να αναδείξουν  το πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό χαρακτήρα της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Η περιφερειακή διάσταση των αρχών της ισότητας εκφράζεται πλέον μέσα από τη μεθοδολογία που επιτρέπει την ενσωμάτωσή τους στο σύνολο των αξόνων και των προτεραιοτήτων.

Η διάσταση του φύλου αποτελεί σημαντική παράμετρο  που όταν λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό, προσδίδει στοιχεία ποιότητας και αξιοπιστίας στις παρεμβάσεις.

Συνεπώς  η διάσταση της ισότητας θα πρέπει να διατρέχει όλες τις  περιφερειακές πολιτικές και δράσεις (mainstreaming).

Στην κατεύθυνση αυτή λειτουργεί η εκπροσώπηση και συμμετοχή της κεντρικής υπηρεσίας τόσο στις Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας (ΠΕΠΙΣ) όσο και  στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.  Δια μέσου των μηχανισμών αυτών διευκολύνεται η ανάπτυξη και παρακολούθηση δράσεων που συνθέτουν μαζί με τις τομεακές πολιτικές την εθνική στρατηγική των πολιτικών ισότητας στη χώρα μας.

Στην προγραμματική περίοδο 2007-2013 η ΓΓΙ προτείνει οι ακόλουθοι άξονες προτεραιότητας να έχουν έντονη περιφερειακή διάσταση και περιφερειακή συνδιαχείριση:

  • Ενίσχυση της Απασχόλησης
  • Προώθηση της Επιχειρηματικότητας
  • Αγροτική Ανάπτυξη
  • Τουριστικές και πολιτιστικές επενδύσεις και υπηρεσίες
  • Βελτίωση Κοινωνικών Υποδομών
  • Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση
  • Δράσεις πρόληψης κατά της εμπορίας ανθρώπων
  • Κοινωνία των πολιτών

Για τους παραπάνω άξονες προτεραιότητας, αλλά και για το σύνολο των προτάσεων της ΓΓΙ, σε σχέση με την εφαρμογή τους σε περιφερειακό επίπεδο, συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές συμμετέχει στα αναπτυξιακά συνέδρια και προτείνει δράσεις που θα εξασφαλίσουν την ισόρροπη συμμετοχή των γυναικών και των ανδρών ως επωφελουμένων αλλά και συντελεστών για την τοπική ανάπτυξη.

Ένα άλλο σημείο προγραμματικής σύγκλισης πρέπει να αποτελέσει η ένταξη της διάστασης της ισότητας με την παρακολούθηση των επιμέρους ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, σε αγροτικό και αστικό χώρο, σε κάθε υπό διαμόρφωση ΠΕΠ, καθώς και η αξιοποίηση της τεχνικής των σφαιρικών επιχορηγήσεων.

Οι πολιτικές ισότητας σε αυτό το επίπεδο απαιτούν θεσμική εξασφάλιση η οποία έχει ήδη αρχίσει με την ενδυνάμωση των περιφερειακών και νομαρχιακών δομών της κεντρικής υπηρεσίας ,τόσο σε διοικητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών προς τις γυναίκες.

Κεντρικό μέλημα, για την επιτυχή εξειδίκευση των θεμάτων ισότητας στους άξονες προτεραιότητας του ΕΣΠΑ 2007-20013, πρέπει να αποτελέσει η προσέγγιση της σύγκλισης αγροτικού με αστικό χώρο , καθώς και η ανάδειξη των γεωγραφικών σημείων με ιδιαίτερα οξυμμένα προβλήματα στον τομέα αυτό, ιδιαίτερα ως προς το σκέλος της απασχόλησης.

Οι βασικές προτεραιότητες της Ισότητας των δύο φύλων για την κατάρτιση του Σχεδίου Ανάπτυξης 2007-2013 αποτελούν τη βάση για την ενσωμάτωση πολιτικών ισότητας στις προτεραιότητες ανάπτυξης των Περιφερειών .

 

Ειδικότερα γίνεται αναφορά στην ανάγκη:

«Περιφερειακής συνοχής και ισορροπημένης ανάπτυξης της χώρας και ενίσχυσης της διασυνοριακής, διακρατικής και της διαπεριφερειακής συνεργασίας

Η περιφερειακή συνοχή και η ισορροπημένη ανάπτυξη της χώρας απαιτεί ουσιαστική διαπεριφερειακή συνεργασία και συνύπαρξη. Τα προβλήματα της ουσιαστικής ένταξης των μεταναστριών και η αποφυγή εγκληματικών ενεργειών όπως είναι η παράνομη διακίνηση γυναικών με στόχο την σεξουαλική εκμετάλλευση πρέπει να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά σε περιφερειακό επίπεδο

Προτείνονται ειδικότερα: Πολιτικές ισότητας και κοινωνικοοικονομικής ένταξης γηγενών γυναικών και μεταναστριών στο πλαίσιο ολοκληρωμένων παρεμβάσεων.

Δράσεις πρόληψης κατά της εμπορίας ανθρώπων (trafficking) σε συνεργασία με τις χώρες προέλευσης.

Δράσεις υποστήριξης και αρωγής των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων».