Η Γενική Γραμματεία Ισότητας ως Τελικός Δικαιούχος υλοποιεί το έργο «Επιχορήγηση για την παροχή Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων  υπέρ των γυναικών», στο πλαίσιο του Μέτρου 5.3 του Ε. Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Στόχος του προγράμματος
είναι η ενδυνάμωση των γυναικών, η προετοιμασία τους για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, η υποστήριξή τους για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και η προώθησή τους σε θέσεις απασχόλησης.

Ωφελούμενες
Με τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών που για την χρονική περίοδο 2004 - 2006, θα ωφεληθούν τελικά 9.018 γυναίκες σε όλη την χώρα. Οι παρεμβάσεις αποτελούν αλληλοσυμπληρούμενες υπηρεσίες:

  • εξειδικευμένης πληροφόρησης
  • κοινωνικής υποστήριξης
  • συμβουλευτικής υποστήριξης
  • δράσεων προκατάρτισης
  • κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση μέσω των Προγραμμάτων του ΟΑΕΔ - ή άλλων φορέων (ΕΟΜΜΕΧ).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργες γυναίκες έως 64 ετών, σε όλη την Ελλάδα.

Σχέδια Δράσης

Για την υλοποίηση των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων υπέρ των γυναικών έχουν εγκριθεί 17 Περιφερειακά ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

Οι δράσεις σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών υλοποιούνται μέσω αναπτυξιακών συμπράξεων μεταξύ φορέων που δραστηριοποιούνται σε θέματα συμβουλευτικής για την απασχόληση, την γυναικεία επιχειρηματικότητα, όπως φορείς παροχής ΣΥΥ , φορείς της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, των Επαγγελματικών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κλπ. Πολλαπλασιαστικά ωφελούμενοι είναι η τοπική κοινωνία, οι τοπικοί φορείς, οι υπηρεσίες και οι δημιουργημένες δικτυώσεις, που ευαισθητοποιούνται, εξειδικεύονται και ενεργοποιούνται στα ζητήματα αντιμετώπισης του κοινωνικού προβλήματος της αυξημένης ανεργίας των γυναικών.

Ο συνολικός  προϋπολογισμός του Έργου της ΓΓΙ είναι 13.000.000 ευρώ (συγχρηματοδότηση κατά 75% από το ΕΚΤ και 25% από εθνικούς πόρους).

Προώθηση στην Απασχόληση μέσω ΟΑΕΔ

Για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου της ΓΓΙ δεσμεύτηκε το ποσό των  30 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να προωθηθούν 4.476 γυναίκες (από το σύνολο των 9.018 ωφελούμενων) στα κάτωθι προγράμματα που υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ:

  • Πρόγραμμα την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (Stage) / 1.194 γυναίκες
  • Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων γυναικών (ΝΘΕ) / 2.074 γυναίκες
  • Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών (ΝΕΕ) / 1.408 γυναίκες

Επιστημονικός  Σύμβουλος του Έργου είναι το ΚΕΘΙ.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα

 

http://www.ypergka.gr http://www.isotita.gr http://www.kethi.gr http://www.hellaskps.gr http://www.prosonolotahos.gr http://www.ypergka.gr/ekt/aek/

Το έργο εντάσσεται στο Μέτρο 5.3 του Ε.Π. «Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας , συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 25% από το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ.