Το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.II είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα το οποίο σχεδιάστηκε για την Εκπαίδευση και την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση με στόχο να ανταποκριθεί η Ελλάδα στις προκλήσεις που διαμορφώνονται διεθνώς με την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, μετατρέποντάς τις σε ευκαιρίες ανάπτυξης και ποιότητας ζωής. Είναι ένα από τα 24 Προγράμματα του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (2000-2006) για την Ελλάδα και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) κατά 75% και από το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25%.

Το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ διαρθρώνεται σε 5 άξονες προτεραιότητας.

  • Α1: Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για όσους απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό
  • Α2: Προώθηση και Βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στα πλαίσια της δια βίου μάθησης
  • Α3: Ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας και προσαρμοστικότητας των νέων
  • Α4: Βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας
  • Α5: Δημιουργία και ενίσχυση υποδομών για την υλοποίηση των Μέτρων του ΕΚΤ (ΕΤΠΑ)

O Άξονας Προτεραιότητας 4, που ταυτίζεται με το 5ο πεδίο πολιτικής του ΕΚΤ, στόχο έχει τη βελτίωση της εκπαιδευτικής προετοιμασίας των γυναικών, η οποία θα υποβοηθήσει την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, βοηθώντας τες να ξεπεράσουν τα όποια εμπόδια συναντούν για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά. Η βελτίωση της εκπαιδευτικής προετοιμασίας των γυναικών θα συντελέσει στην αύξηση της απασχόλησής τους και στην πρόσβαση των γυναικών σε νέα πεδία εργασίας. Επιπλέον, μία σειρά από δράσεις, σε συνεργασία με δράσεις άλλων Ενεργειών, αποσκοπούν στη μείωση της υποχρεωτικής εξάρτησης των γυναικών από τις οικογενειακές υποχρεώσεις.

Στον Άξονα 4 εντάσσονται τα παρακάτω δύο Μέτρα:

ΜΕΤΡΟ 4.1 Προγράμματα προώθησης της ισότητας των φύλων με έμφαση στην υποστήριξη της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης των Γυναικών

ΜΕΤΡΟ 4.2 Προγράμματα υποστήριξης των γυναικών στις Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές. Προγράμματα σπουδών και ερευνητικά προγράμματα για τις γυναίκες

Αναλυτικότερα για τα προγράμματα που υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Ισότητας: