Η Γ.Γ.Ι. μεριμνά για την πλήρη και ορθή εφαρμογή του N. 2910/2001 για την κατά το 1/3 συμμετοχή από κάθε φύλο στα ψηφοδέλτια των Νομαρχιακών και Δημοτικών εκλογών.

Παράλληλα, ενόψει των επερχόμενων Δημοτικών και Νομαρχιακών εκλογών η Γ.Γ.Ι. προωθεί πρόγραμμα ενημέρωσης της κοινωνίας και των γυναικών και ανάπτυξης στρατηγικής επικοινωνίας από υποψήφιες γυναίκες, με στόχο να ενισχυθεί η συμμετοχή των υποψηφίων γυναικών. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

  1. Ενημέρωση αιρετών και υποψηφίων γυναικών για το θεσμικό πλαίσιο, ιδιαίτερα στο θέμα της ποσόστωσης, και για τη λειτουργία του στην πράξη και για χρήσιμες επικοινωνιακές στρατηγικές, με ειδικό Σεμινάριο που συνδιοργανώνουμε με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.
  2. Διανομή σε ευρεία κλίμακα του Εγχειριδίου εκπαιδευτών/τριών «Επικοινωνιακές δεξιότητες για τις γυναίκες στην Πολιτική» (Έκδοση Κ.Ε.Θ.Ι.), το οποίο διανεμήθηκε ήδη στο Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ - ΕΝΑΕ στην Αλεξανδρούπολη στις 13-14/5/06.
  3. Τηλεοπτική καμπάνια πανελλαδικής εμβέλειας και διακίνηση έντυπου υλικού με κεντρικό σύνθημα «Κάτι λείπει», η οποία εστιάζει στην ελλιπή παρουσία των γυναικών στην πολιτική.
  4. Ειδικό επικοινωνιακό Πρόγραμμα για τις υποψήφιες γυναίκες, στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος ενημέρωσης για τις εκλογές που θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη της ΕΕΤΑΑ.

Στόχος του παραπάνω Προγράμματος είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και των πολιτών, ιδιαίτερα των γυναικών, ως προς την ανάγκη της ίσης εκπροσώπησης των δύο φύλων στην πολιτική ζωή και τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Αναμενόμενο αποτέλεσμα του Προγράμματος είναι αφενός η ώθηση περισσότερων  γυναικών να συμμετέχουν ως υποψήφιες, αφετέρου η μεγαλύτερη υποστήριξή τους  από το εκλογικό σώμα, με τη συνδρομή της Γενικής Γραμματείας Ισότητας. Παράλληλα, κεντρικό μήνυμα αποτελεί το μέτρο της ποσόστωσης ως θετικό και απαραίτητο εργαλείο για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στη λήψη αποφάσεων και η ανάγκη πιστής εφαρμογής του με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

 

Παρακολούθηση εφαρμογής του άρθρου 6 του Ν. 2839/2000  για τη «Συμμετοχή και των δύο φύλων στα υπηρεσιακά συμβούλια, διοικητικά συμβούλια ή άλλα συλλογικά όργανα της Διοίκησης»

Η Γ.Γ.Ι παρακολουθεί την εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 2839/2000 από τους δημόσιους φορείς (υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, κ.λπ) και παρεμβαίνει άμεσα προκειμένου να τηρηθεί η προβλεπόμενη ποσόστωση κατά φύλο σε περιπτώσεις μη εφαρμογής του νόμου.