ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΓΓΙΦ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση», Άξονας 3

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: Γυναίκες θύματα βίας και τα παιδιά τους

 

ΣΚΟΠΟΣ/ΣΤΟΧΟΙ:

Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου τοπικών δομών (Συμβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους) και υπηρεσιών για την αρωγή των θυμάτων βίας, καθώς και την πρόληψη και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών. Η ανάπτυξη αυτού του δικτύου θα γίνει με τη δημιουργία νέων δομών ή/και την αναβάθμιση ήδη υφισταμένων, μέσω της υλοποίησης Τοπικών Σχεδίων Δράσης, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, (ΕΚΚΑ), τους ΟΤΑ και τις ΜΚΟ.

 

ΔΡΑΣΕΙΣ:

·           Δημιουργία Ξενώνων φιλοξενίας γυναικών-θυμάτων βίας και των παιδιών στις Πρωτεύουσες των Περιφερειών.

·           Αναβάθμιση και ενίσχυση υφιστάμενων Δομών (Συμβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων) και υπηρεσιών, όπου αυτές υπάρχουν.

·           Επιμόρφωση των στελεχών που θα εργαστούν στα Συμβουλευτικά Κέντρα και τους Ξενώνες.

·           Πολλαπλή υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών άμεσης αρωγής ή/και φιλοξενίας των γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους.

·           Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς της πολιτείας (π.χ. ΟΑΕΔ, ΚΠΑ κ.λπ.).

·           Συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την υλοποίηση ενεργειών για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.