ΑΡΣΗ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΜΜΕ)

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΓΓΙΦ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Τακτικός προϋπολογισμός της ΓΓΙΦ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: Όλος ο πληθυσμός

 

ΣΚΟΠΟΣ/ΣΤΟΧΟΙ:

Σκοπός του Έργου είναι η ενθάρρυνση πρωτοβουλιών και η ενίσχυση συνεργασιών που στοχεύουν στην άρση των υφιστάμενων κοινωνικών και πολιτισμικών αντιλήψεων αναφορικά με τους στερεοτυπικούς ρόλους γυναικών και ανδρών. Στόχος του Έργου είναι η παρουσίαση γυναικείων θεμάτων στα ΜΜΕ, καθώς επίσης και θεμάτων που αφορούν στην ισότητα ανδρών και γυναικών κατά τρόπο που δεν αναπαράγει και δεν δημιουργεί διακρίσεις και ανισότητες με βάση το φύλο, αλλά αντίθετα συμβάλλει στην πραγματοποίηση της ουσιαστικής ισότητας. Στόχος των εν λόγω συνεργασιών είναι η διαμόρφωση θετικής κουλτούρας παρουσίασης των θεμάτων ισότητας και λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων και ρυθμίσεων στα πεδία αρμοδιότητας των συνεργαζόμενων φορέων, ώστε να συμβάλουν στην προσπάθεια για την πραγματοποίηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων.

 

ΔΡΑΣΕΙΣ:

·           ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

-     Απονομή Βραβείου Ισότητας των Φύλων «Ελένη Αλιτζόγλου» του Ιδρύματος Προαγωγής της Δημοσιογραφίας Μπότση σε δημοσιογράφο που προωθεί θέματα ισότητας των φύλων.

-     Απονομή Βραβείου κινηματογράφου, για την ταινία που προωθεί την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

-     Θέσπιση Βραβείου/Αριστείου διαφήμισης, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Ελλάδος που προωθεί την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

·           ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

-      Συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.

-      Συνεργασία με το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας για την επανεξέταση του Ελληνικού Κώδικα Διαφήμισης και Επικοινωνίας (2007) και την ένταξη νέου παραρτήματος που θα εξειδικεύει την παρουσίαση των διαφημίσεων με την οπτική του φύλου.

-      Συνεργασία με το Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Ελλάδος για την ανάπτυξη κοινών δράσεων (βραβείο διαφήμισης, ευαισθητοποίηση-ενημέρωση των μελών τους) με στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων.

-      Συνεργασία με την ΕΡΤ και την Ένωση Ιδιωτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας.

-      Συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Τύπου σχετικά με την εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/65/ΕΚ αναφορικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων με στόχο τη συμπερίληψη ειδικής διάταξης σχετικά με την ισότητα των φύλων.

-      Συνεργασίες με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που παρεμβαίνουν στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται και προβάλλονται τα θέματα ισότητας των φύλων από τα ΜΜΕ.