ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟΥ (ΒΘΙΦ)

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΓΓΙΦ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση», Άξονας 3

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: Όλος ο πληθυσμός

 

ΣΚΟΠΟΣ/ΣΤΟΧΟΙ:

Η Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου (ΒΘΙΦ) της ΓΓΙΦ είναι η μοναδική βιβλιοθήκη στην Ελλάδα που εξειδικεύεται σε θέματα ισότητας των φύλων και ιστορίας του γυναικείου κινήματος. Στόχος της παρέμβασης είναι η αναβάθμισή της με την παραγωγή νέων υπηρεσιών πληροφόρησης προς όφελος της έρευνας, της ενημέρωσης και του σχεδιασμού δράσεων στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την ισότητα σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής.

 

ΔΡΑΣΕΙΣ:

·      Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης με τη συγκρότηση και λειτουργία Επιστημονικής Επιτροπής, καθώς και την οργάνωση και λειτουργία Ομάδων Εργασίας με στελέχη με εμπειρία σε συναφή με το Έργο αντικείμενα.

·      Ανάπτυξη και Πιλοτική Λειτουργία Ψηφιακού Θεματικού Αποθετηρίου.

·      Μελέτη που θα θέσει τις αρχές, τις διαδικασίες και το πλαίσιο λειτουργίας του ψηφιακού αποθετηρίου της ΒΘΙΦ, θα προσδιορίσει τις απαιτούμενες προδιαγραφές, ώστε τα θέματα φύλου να μελετώνται μέσα από ένα σύγχρονο εργαλείο προσβάσιμο και ανοικτό σε όλους/ες.

·      Εμπλουτισμός της βάσης με τεκμήρια σε ψηφιακή και φυσική μορφή που προέρχονται από προγράμματα δράσης δημοσίων υπηρεσιών, ΜΚΟ, συνέδρια κ.ά. («γκρίζα» βιβλιογραφία). Ψηφιοποίηση παλαιότερων τεκμηρίων «γκρίζας» βιβλιογραφίας.

·      Χαρτογράφηση και καταγραφή των Γυναικείων Αρχείων όλης της χώρας με στόχο τον εμπλουτισμό του ιστορικού αρχείου της ΒΘΙΦ με νέο υλικό.

·      Ψηφιοποίηση και αποθήκευση επιλεγμένων περιοδικών εκδόσεων, γραπτών και προφορικών τεκμηρίων, καθώς και μαρτυριών, τα οποία προέρχονται από τη συλλογή του ιστορικού αρχείου της ΓΓΙΦ ή/και άλλα αρχεία δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, με στόχο τη διάσωση υλικού σχετικού με θέματα φύλου και ιστορίας γυναικών.

·      Ενέργειες Δημοσιότητας με στόχο την πληροφόρηση της εκπαιδευτικής κοινότητας, των ερευνητών/τριών και του κοινού για τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης.

·      Διαμόρφωση χώρων, αναβάθμιση εξοπλισμού και πρόβλεψη για εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία.