Η Γενική Γραμματεία Ισότητας συμμετέχει στην Ειδική Επιτροπή των Γενικών Γραμματέων, που συστάθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργού Δικαιοσύνης και σκοπό έχει το συντονισμό σε πολιτικό επίπεδο των εργασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 3064/2002 «Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων». Στο πλαίσιο αυτής της Επιτροπής εκπονήθηκε Εθνικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσεων για την αρωγή και προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων (Αύγουστος 2004). 

Στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσεων για την αρωγή και προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων  (Trafficking) που σχεδίασε και υλοποιεί η παραπάνω επιτροπή, η  Γενική Γραμματεία Ισότητας συμμετέχει με τις παρακάτω πολιτικές και δράσεις:

  • Τα Συμβουλευτικά της Κέντρα για τη βία κατά των γυναικών προσφέρουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη και νομική συμβουλευτική στα θύματα εμπορίας ανθρώπων
  • Στο πλαίσιο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για την εμπορία ανθρώπων, η Γενική Γραμματεία Ισότητας παρήγαγε σχετικό τηλεοπτικό σποτ, το οποίο προβάλλεται ήδη από τα Μ.Μ.Ε. Επίκειται η έκδοση ενημερωτικών εντύπων, σε πέντε γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, αλβανικά, ρωσικά, ρουμάνικα), για τη καταπολέμηση του φαινομένου και τις υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων
  • Στο πλαίσιο του Μέτρου 5.3 «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», του οποίου τελική δικαιούχος είναι η Γ.Γ.Ι., στην κατηγορία των ωφελούμενων ανέργων γυναικών περιλαμβάνονται για πρώτη φορά και γυναίκες που έχουν χαρακτηρισθεί ως θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας (trafficking). Τα άτομα αυτά αποκτούν άμεσα άδεια παραμονής που είναι ταυτόχρονα και άδεια εργασίας, γεγονός που εξασφαλίστηκε με διάταξη που προώθησε το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α (Ν. 3274/2004, αρ. 34. παρ. 7 και Ν. 3386/2005 αρ.50.).
  • Η Γενική Γραμματεία Ισότητας σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και το Υπουργείο Εξωτερικών υλοποιεί προγράμματα Αναπτυξιακής Βοήθειας και Συνεργασίας σε χώρες προέλευσης οικονομικών μεταναστών και θυμάτων εμπορίας. Συγκεκριμένα:
    • Από το 2005 υλοποιείται το πρόγραμμα «Εκπαίδευση - κοινωνικός αποκλεισμός- πορνεία- μετανάστευση » στην Αλβανία, Μολδαβία, Ουκρανία και Γεωργία, συνολικού κόστους 150.000 ευρώ. Σκοπός του Προγράμματος είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος του κοινωνικού αποκλεισμού, της ανεργίας, της σεξουαλική εκμετάλλευσης και της (καταναγκαστικής) πορνείας που συνδέεται με τη μετανάστευση. Πραγματοποιήθηκαν διακρατικές συναντήσεις και σεμινάρια στην Αθήνα, Αλβανία, Γεωργία και Μολδαβία. Εκδόθηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό. Το 2006 θα πραγματοποιηθεί ανάλογη διακρατική συνάντηση και σεμινάριο στην Ουκρανία.
    • Προκειμένου να ενισχυθούν οι δράσεις των τοπικών φορέων για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και εμπορίας γυναικών, η Γ.Γ.Ι. σε συνεργασία με το ΚΕΘΙ, υλοποιεί το 2006 το πρόγραμμα αναπτυξιακής βοήθειας «Υποστήριξη περιφερειακών πολιτικών ενάντια στην παράνομη διακίνηση και εμπορία γυναικών» στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και στη Σερβία-Μαυροβούνιο, συνολικού προϋπολογισμού 100.000 ευρώ . Το πρόγραμμα εντάσσεται σε δράσεις που λαμβάνουν χώρα στο κοινωνικό τομέα και στοχεύει στην αντιμετώπιση του φαινομένου της διεθνικής σωματεμπορίας μέσω της ενδυνάμωσης των θυμάτων, της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης και την εκπαίδευση των αρμοδίων φορέων που ασχολούνται με τη αρωγή και προστασία των θυμάτων.

Περισσότερα για τα Προγράμματα ΥΔΑΣ / Υπουργείου Εξωτερικών - Γενικής Γραμματείας Ισότητας

  • Η Γενική Γραμματεία Ισότητας συμμετείχε με εκπρόσωπό της στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης που κατάρτισε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση κατά της Εμπορίας Ανθρώπων. Η Σύμβαση υπεγράφη και από τη χώρα μας, τον Νοέμβριο του 2005.
  • Η Γενική Γραμματεία Ισότητας συμμετέχει με εκπρόσωπό της, στην Ομάδα Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων (ΟΚΕΑ), που συστάθηκε  με πρωτοβουλία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2001.

Με το Ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (άρθρα 46 επ.), προβλέπεται η χορήγηση άδειας διαμονής σε θύματα εμπορίας ανθρώπων, για την οποία δεν απαιτείται καταβολή παραβόλου. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τα ανήλικα θύματα με σκοπό τον ταχύτερο εντοπισμό της οικογένειάς τους και τη νομική εκπροσώπηση και στήριξή τους στην ποινική διαδικασία. Βασική καινοτομία αποτελεί η καθιέρωση προθεσμίας περίσκεψης, ώστε να μπορέσουν τα θύματα εμπορίας να συνέλθουν και να λάβουν απόφαση, ανεπηρέαστα από τους δράστες των σχετικών αδικημάτων. Παράλληλα, τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων, διαρκούσης της προθεσμίας περίσκεψης, πέρα από την προστασία και την ασφάλεια που εγγυώνται οι εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, έχουν δικαίωμα δωρεάν νομικής βοήθειας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ενώ τους παρέχονται υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας.

Στο πλαίσιο του ίδιου νόμου κρίσιμη για την προστασία των γυναικών θυμάτων εμπορίας είναι η απαγόρευση της διοικητικής απέλασης εγκύου κατά τη διάρκεια της κύησης και για έξι μήνες μετά τον τοκετό. 

Περισσότερες πληροφορίες για την Εθνική Νομοθεσία για την Εμπορία Ανθρώπων

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΓΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ:
Τηλεοπτικό σποτ   Φυλλάδιο (ελληνικά αγγλικά αλβανικά ρωσικά)