ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ν. 3226/2004 (ΦΕΚ 24 Α/4-2-04)

 

Σύμφωνα με το νόμο 3226/2004 οι πολίτες χαμηλού εισοδήματος δικαιούνται την παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας σε υποθέσεις α) ποινικές β) αστικού και εμπορικού χαρακτήρα. Τη νομική βοήθεια δικαιούνται τόσο οι Έλληνες πολίτες, οι πολίτες της ΕΕ, όσο και οι πολίτες τρίτου κράτους ή οι ανιθαγενείς, εφόσον έχουν, νομίμως, κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ελλάδα.

 

 

Προϋποθέσεις για την παροχή νομικής βοήθειας:

1) Xαμηλό ετήσιο εισόδημα
 
Προσοχή: Ανάλογα με το Πρωτοδικείο το ύψος του εισοδήματος ποικίλλει από 5.800- 7.000 ευρώ. Σε περίπτωση ενδοοικογενειακής διαφοράς ή διένεξης, δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα εκείνου με τον οποίο υπάρχει η διαφορά ή διένεξη


2) Αίτηση του δικαιούχου στην οποία θα αναφέρονται:

α) Τα στοιχεία του δικαιούχου

β) Περιληπτικά το αντικείμενο της δίκης ή της δικαστικής ενέργειας για το οποίο ζητείται παροχή νομικής βοήθειας

γ) Και θα επισυνάπτονται:

1.    Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (ή βεβαίωση του αρμόδιου Εφόρου ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ή αντίγραφο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή βεβαιώσεις υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας ή ένορκες βεβαιώσεις)

2.     Α.Φ.Μ.

3.     Αποδεικτικό κατοικίας ή διαμονής (πχ λογαριασμός ΔΕΗ)

 

Προσοχή: Την αίτηση μπορείτε να τη συμπληρώσετε στο Πρωτοδικείο με τη βοήθεια της Γραμματείας. Οι προϋποθέσεις πολλές φορές διαφέρουν, ανάλογα με το κάθε Πρωτοδικείο και θα ήταν καλό να επικοινωνήσετε πρώτα τηλεφωνικά. Ενδεικτικά, επισυνάπτεται εδώ ένα υπόδειγμα αίτησης για το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

 

 

Χρήσιμες Διευθύνσεις και τηλέφωνα:

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου Αθηνών

 Για ποινικές υποθέσεις (μηνύσεις, καταγγελίες κοκ) :

Πρώην Ευελπίδων, Κτίριο 9, 1ος όροφος, γραφείο «Βουλεύματα»

Ώρες λειτουργίας 9-13, Τηλ: 210 8827062

Για αστικές υποθέσεις (ασφαλιστικά μέτρα, περιοριστικοί όροι, διαζύγια κοκ):

Πρώην Ευελπίδων, Κτίριο 5, 1ος όροφος, γραφείο 1γ«Ασφαλιστικά μέτρα»

Ώρες λειτουργίας 8.30-13.00 Τηλ: 210 8843014

 

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου Πειραιά

Σκουζέ 3, 5ος όροφος, γραφείο 514

Ώρες λειτουργίας: από 8.30 (ενδείκνυται να πάτε νωρίς)

Τηλ:210 4582074, 210 4582156

 

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

Δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 5, 4ος όροφος, γραφεία Δικηγορικού Συλλόγου, γραφείο 405

Ώρες λειτουργίας 8-2.30,

Τηλ: 2310507405

 

Προσοχή: Για τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος, μπορείτε να καλείτε στα κατά τόπο αρμόδια Πρωτοδικεία για να ρωτήσετε το αρμόδιο γραφείο. Σε κάθε περίπτωση, ο κατάλογος αυτός είναι υπό συμπλήρωση με τα στοιχεία των υπόλοιπων Πρωτοδικείων.