Σας γνωρίζουμε ότι στις 23 Ιουλίου 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε την 6η Έκθεση για την Οικονομική, Κοινωνική και Περιφερειακή Συνοχή, η οποία εκπονήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής & Αστικής Πολιτικής της Ε.Ε. Η Έκθεση μόλις κυκλοφόρησε σε έντυπη μορφή συνολικής έκτασης 338 σελίδων στην αγγλική γλώσσα:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion6/6cr_en.pdf .

Ο τίτλος της εν λόγω έκδοσης είναι ο εξής "Επένδυση για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη - Προωθώντας την ανάπτυξη και την καλή διακυβέρνηση στις περιφέρειες και τις πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης".

Η πολιτική συνοχής της Ε.Ε. καλύπτει όλα τα Προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι γνωστά και ως Διαρθρωτικά Ταμεία. Ενδιαφέρον έχει η κατάταξη των 28 Κρατών-Μελών της Ε.Ε. με βάση το επίπεδο ανάπτυξης, το οποίο καθορίζεται ανάλογα με το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Η Ελλάδα ανήκει στη μεσαία βαθμίδα (κατανομή ΑΕΠ 75%-90%), μαζί με άλλα πέντε Κράτη: Τσεχία, Κύπρος, Μάλτα, Πορτογαλία και Σλοβενία. Τα πιο ανεπτυγμένα Κράτη-Μέλη είναι τα εξής δεκατρία: Βέλγιο, Δανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία και Μεγάλη Βρετανία. Όλα τα υπόλοιπα Κράτη ανήκουν στην τρίτη κατηγορία (συνολικά εννέα χώρες).

Στη σελίδα 63 της έντυπης έκδοσης υπάρχει ξεχωριστή ενότητα για τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των γυναικών στις περιφέρειες του Νότου. Σύμφωνα με την Έκθεση, η ανεργία των γυναικών ήταν τουλάχιστον πέντε ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη σε σχέση με την ανεργία των ανδρών σε δεκαπέντε Περιφέρειες το 2013, οι περισσότερες από τις οποίες βρίσκονται στην Ελλάδα και την Ισπανία. Μόνο σε δύο Περιφέρειες της Φινλανδίας παρατηρήθηκε ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων στον τομέα της απασχόλησης. Η διατήρηση αυτών των υψηλών ποσοστών και ανισοτήτων καθιστούν πολύ δύσκολη έως αδύνατη την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Ευτυχώς, ο γυναικείος πληθυσμός υπερέχει στον τομέα της εκπαίδευσης, αφού για κάθε εκατό άνδρες ηλικίας  25-64 ετών με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αντιστοιχούσαν 109 γυναίκες το 2013.

Όλα αυτά τα στοιχεία θα συζητηθούν στο Έκτο Ευρωπαϊκό Forum για τη Συνοχή, το οποίο διοργανώνεται την προσεχή εβδομάδα στη βελγική πρωτεύουσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σύνδεσμος με το πρόγραμμα των εργασιών της διήμερης εκδήλωσης  (Βρυξέλλες, 8-9/9/2014):

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/6thcohesion_forum/doc/agenda.pdf