Σας γνωρίζουμε ότι στις 3-9-2014 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργάνωσε στις Βρυξέλλες ένα Σεμινάριο για τα μέλη της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM) με θέμα "Μία νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων μετά το 2015". Το Σεμινάριο πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της ίδιας της Επιτροπής FEMM λόγω της νέας σύνθεσης, η οποία προέκυψε μετά τις εκλογές του περασμένου Μαϊου, και οι εισηγήσεις προέρχονταν κυρίως από διακεκριμένες πανεπιστημιακούς.

Για τις ανάγκες του Σεμιναρίου, το Ε.Κ. ανέθεσε σε οκτώ γυναίκες εμπειρογνώμονες την εκπόνηση μίας μελέτης. Συγγραφείς της μελέτης είναι οι κάτωθι:

- Prof. Fiona Beveridge, Dr. Firat Cengiz, Dr. Eleanor Drywood -University of Liverpool, UK,

- Prof. Marcella Corsi, Università “La Sapienza”, Rome, Italy,

- Prof. Dorota Szelewa, Warsaw University, Poland / ICRA Foundation,Warsaw, Poland,

- Prof. Eléonore Lépinard, Université de Lausanne, Switzerland,

- Ms. Levent Altan, Milieu, Belgium,

- Dr. Petra Debusscher, University of Antwerp, Belgium.

 

Η μελέτη είναι συνολικής έκτασης 209 σελίδων στην αγγλική γλώσσα και περιλαμβάνει ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και συστάσεις για ανάληψη δράσεων υπέρ της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από άλλους θεσμικούς παράγοντες πριν το 2020 σε έξι τομείς ενδιαφέροντος:

- ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις,

- οικονομική ανεξαρτησία και η θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας,

- άδεια μητρότητας και γονική άδεια,

- συμμετοχή των γυναικών στα πολιτικά και οικονομικά κέντρα αποφάσεων,

- αξιοπρέπεια και βία κατά των γυναικών,

- η διάσταση του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις και την αναπτυξιακή συνεργασία της Ε.Ε. :

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509984/IPOL_STU(2014)509984_EN.pdf