Σας γνωρίζουμε ότι στις 5-9-2014 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε τον κατάλογο των Επιτρόπων με έναρξη ανάληψης καθηκόντων την 1-11-2014 και ημερομηνία λήξης την 31-10-2019:  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/144668.pdf .

Ο κατάλογος περιλαμβάνει 27 άτομα, από τα οποία εννέα είναι γυναίκες και προέρχονται από τα εξής Κράτη-Μέλη: Πολωνία, Σλοβενία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Τσεχία, Σουηδία, Βέλγιο, Δανία και Ιταλία (Ύπατη Αντιπρόσωπος της Ε.Ε. για τις Εξωτερικές Σχέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας). Ο κατάλογος θα προωθηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.