Σας γνωστοποιούμε τη συνεισφορά της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στη Δημόσια Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020.

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων κα.Βάσω Κόλλια καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναβαθμίσει την παράμετρο του φύλου ως στρατηγικού στοιχείου στη διαδικασία σχεδιασμού, ανάπτυξης και παρακολούθησης των ευρωπαϊκών πολιτικών. Αυτή η πολιτική προσέγγιση αποτελεί κατά την άποψη μας προϋπόθεση τόσο για την άμεση οικονομική ανάκαμψη όσο και την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής οικονομίας.

Υποστηρίζουμε ότι στο πλαίσιο του στρατηγικού πλαισίου Ευρώπη 2020 πρέπει να υπερβούμε την αποκλειστική διασύνδεση της διάστασης του φύλου με την προτεραιότητα της «χωρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξης, διευρύνοντας την πολιτική μας οπτική. Συγκεκριμένα, προτείνεται η προσθήκη στη δομή του στρατηγικού πλαισίου «Ευρώπη 2020» μίας εμβληματικής πρωτοβουλίας με τον τίτλο "Γυναίκες και Ανάπτυξη" ("Women and Growth"), σε σύνδεση με την προτεραιότητα της «έξυπνης ανάπτυξης».

Η έξυπνη ανάπτυξη, όπως ορίζεται σήμερα, συνιστά τη βελτίωση ποιοτικών συντελεστών παραγωγικότητας, όπως η παιδεία, η έρευνα, η επιστήμη και η τεχνολογία, η ανάπτυξη και οι ψηφιακές τεχνολογίες. Ωστόσο, παρά την ισόρροπη συμμετοχή των φύλων στη μόρφωση, σε όλα αυτά τα κρίσιμα πεδία υφίστανται έντονες κάθετες και οριζόντιες διακρίσεις με βάση το φύλο, ενώ διευρύνεται το χάσμα δεξιοτήτων και ειδικά σε ό,τι αφορά τομείς επιστημονικού, τεχνολογικού και ψηφιακού αλφαβητισμού. Αυτή η αποτυχία έχει άμεση επίπτωση στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ