Σας γνωρίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) δημοσιοποίησε στις 16-1-2015 ένα τρισέλιδο ενημερωτικό έντυπο στην αγγλική γλώσσα με θέμα "Καλές Πρακτικές για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα": http://eige.europa.eu/sites/default/files/MH0214998ENN.pdf .

Το έντυπο παρουσιάζει μία συνοπτική καταγραφή των κύριων αποτελεσμάτων της διήμερης συνάντησης εργασίας, η οποία διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο στην Αθήνα στις 27-28/2/2014 και υποστηρίχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης: http://eige.europa.eu/content/event/from-practices-with-potential-to-good-practices-on-female-entrepreneurship .

Στον ιστότοπο του Ινστιτούτου έχει αναρτηθεί και ο χαιρετισμός της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων κας Βάσως Κόλλια στη συνάντηση του EIGE: http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/Address%20Gen%20Sec%20Eng%20short.pdf .

Η δικτύωση, η κατάρτιση και η χρηματοδότηση αποτελούν τους βασικούς πυλώνες για την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Το έντυπο περιλαμβάνει τρία παράδειγματα καλής πρακτικής στον τομέα της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ε.Ε. Τα δύο πρώτα προέρχοντα από τη Φινλανδία και τη Γερμανία, ενώ το τρίτο προέρχεται από την Κύπρο. Ειδικά για την Κύπρο, γίνεται αναφορά στη Γυναικεία Συνεταιριστική Τράπεζα, η οποία δημιουργήθηκε από γυναίκες επιχειρηματίες και ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2001 στη Λάρνακα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με σκοπό την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων και εύκολης πρόσβασης σε χρηματοδοτικά προϊόντα.

Η συγκεκριμένη δράση του Ινστιτούτου εμπίπτει στο θεματικό πεδίο "Γυναίκες και Οικονομία" του Προγράμματος Δράσης του Πεκίνου, το οποίο επιλέχθηκε από τη Γ.Γ.Ι.Φ. ως βασική προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας Ε.Ε. (Ιανουάριος-Ιούνιος 2014). Για τις ανάγκες της Ελληνικής Προεδρίας Ε.Ε., το EIGE εκπόνησε σχετική μελέτη με θέμα την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μερική απασχόληση και την αυτοαπασχόληση των γυναικών στην Ευρώπη των 28: http://www.isotita.gr/index.php/news/2067 .