Στο πλαίσιο της Στρατηγικής "Ευρώπη 2020" η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε στις 26-2-2015 Συγκεκριμένες Συστάσεις προς τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Country-Specific Recommendations/CSR), οι οποίες αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων της Ε.Ε. για ανάπτυξη και θέσεις εργασίες μέσω των επενδύσεων, της επιτάχυνσης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και της υιοθέτησης υπεύθυνης δημοσιονομικής εξυγίανσης:

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm .

Τον Μάρτιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συζητήσει με κάθε Κράτος-Μέλος για τις Συστάσεις που το αφορούν, στα μέσα Απριλίου τα Κράτη-Μέλη θα παρουσιάσουν τα δικά τους Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων και Σταθερότητας, ενώ τον Μάιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει αναθεωρημένες Συστάσεις με βάση τα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων. Στα κείμενα προς 27 Κράτη-Μέλη υπάρχουν αναφορές και σε ζητήματα ισότητας των φύλων: το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών, η εναρμόνιση των ηλικιών συνταξιοδότησης, το μισθολογικό κενό λόγω φύλου, οι υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, τα ολοήμερα σχολεία, τα φορολογικά αντικίνητρα μέσω αυξημένης φορολόγησης όταν εργάζονται και οι δύο σύζυγοι, η δυσκολία εύρεσης εργασίας για τις μετανάστριες, η φτωχοποίηση του γυναικείου πληθυσμού, κυρίως των ηλικιωμένων γυναικών, οι μονογονεϊκές οικογένειες, καθώς και η ανάγκη εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.