Σας γνωρίζουμε ότι στις 7-3-2016 δημοσιοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Έκθεση συνολικής έκτασης 61 σελίδων στην αγγλική γλώσσα για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών στην Ε.Ε. 2015 με χρήσιμα στατιστικά στοιχεία για την κατάσταση της ισότητας των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αρμόδια Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων Vera Jourova προλογίζει την Έκθεση, της οποία τα βασικά στοιχεία συνοψίζονται ως εξής:

 

1) η απασχόληση των γυναικών έφθασε στο 64,5% το τελευταίο τετράμηνο του 2015 (το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες ήταν 75,6%)

 

2) τα ποσοστά απασχόλησης στην Ελλάδα δεν είναι ικανοποιητικά: 44,3% για τις γυναίκες έναντι 62,6% για τους άνδρες με αναφορά στην ηλικιακή ομάδα 20-64 ετών

 

3) το καθεστώς της πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα έχει πληγεί την περίοδο της οικονομικής κρίσης: το 2010 το 49,5% των γυναικών και το 75,7% των ανδρών εργάζονταν με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, ενώ τα στατιστικά στοιχεία του 2014 καταγράφουν αισθητή μείωση (41,6% για τις γυναίκες και 60,8% για τους άνδρες)

 

4) το μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ε.Ε. των 28 Κρατών-Μελών καταγράφεται στο 16,3%

 

5) το 2015 οι εργαζόμενες γυναίκες στην Ε.Ε. επιβαρύνθηκαν με τα τρία τέταρτα των υποχρεώσεων του νοικοκυριού και με τα δύο τρίτα της γονικής φροντίδας

 

6) ο μέσος όρος του συνταξιοδοτικού χάσματος στις ηλικίες 65-74 ετών στην Ε.Ε. παραμένει σταθερά στο υψηλό 40% για την επταετία 2008-2014, αλλά είναι ανησυχητικό ότι το 2014 αυξήθηκε αισθητά σε έξι χώρες (ενδεικτικά, στην Ολλανδία ήταν 46%, στη Γερμανία 46,5% και στην Κύπρο 48,8%) - το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα είναι 26,6%

 

7) το 24,4% του πληθυσμού της Ε.Ε. απειλείται από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό (στη χώρα μας το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 36% με στοιχεία του 2014)

 

8) η ισόρροπη συμμετοχή των δύο φύλων στα κέντρα λήψης αποφάσεων εξακολουθεί να αποτελεί μακρινό στόχο, αφού το 2015 ο μέσος όρος της γυναικείας συμμετοχής σε επίπεδο Κοινοβουλίου στην Ε.Ε. των 28 Κρατών-Μελών ήταν 29% και στην Κυβέρνηση μόλις 28%.

 

Η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνει επιλεγμένες καλές πρακτικές ισότητας των φύλων από τα Κράτη-Μέλη. Η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στις επιλογές της Ε.Ε. χάρη στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Πιο συγκεκριμένα, στην έκτη ενότητα με τίτλο "Διατομεακά Θέματα", σελίδα 40 υπάρχει ρητή αναφορά το Έργο-Σημαία της Γ.Γ.Ι.Φ. "Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης (Παρατηρητήριο)".

 

Το πρωτότυπο κείμενο της Έκθεσης έχει ως εξής:

In Greece, the Secretariat-General for Gender Equality in the Ministry of the Interior and Administrative Reconstruction is implementing a flagship project on ‘service organisation for the integration, monitoring and evaluation of gender equality policies in all aspects of public sector action’. The aim is to support the public administration and local authorities in the design, implementation and evaluation of policies with detailed data on equality issues.

 

Για να εξασφαλιστεί η εν λόγω διάκριση, προηγήθηκε συστηματική προεργασία από την πλευρά μας. Ο κ.Διευθυντής Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. ενημέρωσε τη Διεύθυνση Ισότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 18-12-2015 για τις πολιτικές και τις δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. στο πλαίσιο του Μήνα Ευρωπαϊκής Προβολής της Γ.Γ.Ι.Φ. (αξιοποίηση της διαδικτυακής πλατφόρμας Eurogender του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων). Κατόπιν ενδελεχούς μελέτης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Διεύθυνση Ισότητας επέλεξε να συμπεριλάβει στην ενότητα "Διατομεακά Θέματα" της Ετήσιας Έκθεσης ως εθνικό παράδειγμα καλής πρακτικής το συγκεκριμένο  Έργο-Σημαία της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

Μάλιστα, η διατύπωση στο αγγλικό κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης προέρχεται ως επί το πλείστον από τη συνεισφορά της Γ.Γ.Ι.Φ. (σχετική ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας και των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων της Γ.Γ.Ι.Φ. και της ΕΥΕΔ ΕΣΠΑ του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. στις 27-1-2016 με έγγραφο περιορισμένης χρήσης).

 

Η αναγνώριση έχει ευρωπαϊκό αντίκτυπο, διότι η εκάστοτε Ετήσια Έκθεση της Ε.Ε. δεν περιλαμβάνει παραδείγματα και από τα 28 Κράτη-Μέλη παρά μόνο από όσα Κράτη κρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι συγκεκριμένες δράσεις προσφέρουν προστιθέμενη αξία στον τομέα της ισότητας των φύλων.

 

Έτσι, με μεθοδικότητα, δικτύωση και προσεγμένη προβολή του έργου μας, η Γ.Γ.Ι.Φ. εξασφάλισε μία ευρωπαϊκή αναγνώριση όχι μόνο για τον κρατικό φορέα ισότητας των φύλων αλλά και για τη χώρα συνολικά.

 

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σχετικός σύνδεσμος από τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/annual_reports/2016_annual_report_2015_web_en.pdf .