Σε συνέχεια της συμμετοχής της Γ.Γ.Ι.Φ. στις εργασίες της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις (παραπομπή στο από 26-1-2016 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ.: http://www.isotita.gr/var/uploads/PRESS%20(APO%20SEP%202010)/2016/DT_26-01-2016_Amsterdam%2021-22%20Jan.pdf ), σας γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε πρόσφατα στις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. δύο σημαντικές εξελίξεις υπέρ της ισότητας των φύλων.

 

Η πρώτη αφορά την από 4-3-2016 απόφαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων να προτείνει την επικύρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-549_el.htm . Η πρόταση για την προσχώρηση στη Σύμβαση θα συζητηθεί στο Συμβούλιο των Υπουργών και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του οποίου η έγκριση είναι απαραίτητη για την υπογραφή της Σύμβασης από την πλευρά της Ε.Ε.

 

Η δεύτερη αφορά τη δημοσίευση στις 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης του εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης & Καταναλωτών με τίτλο "Στρατηγική Δέσμευση για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020", το περιεχόμενο του οποίου αποτελεί τον οδικό χάρτη για την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών την επόμενη πενταετία: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/files/strategic_engagement_el.pdf (η ελληνική έκδοση είναι συνολικής έκτασης 48 σελίδων).

 

Η έκδοση σε όλες τις επίσημες γλώσσες αποσκοπεί αφενός στην ευρεία διάδοση μεταξύ όλων των πολιτών της Ένωσης των προτεραιοτήτων και των βασικών δράσεων της Επιτροπής και αφετέρου στην άμβλυνση της έντονης δυσαρέσκειας των 28 Κρατών-Μελών, των κοινωνικών εταίρων και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για την επιλογή του Κολλεγίου των Επιτρόπων να μην υιοθετήσει πολιτικό κείμενο επιπέδου Στρατηγικής περιόδου 2010-2015 και να περιοριστεί σε κείμενο εργασίας της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης.