Σας γνωρίζουμε ότι στις 3 Μαΐου 2016 η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δημοσιοποίησε μία συγκριτική έκθεση συνολικής έκτασης εικοσιέξι σελίδων στην αγγλική γλώσσα με θέμα την απόπειρα εναρμόνισης του συστήματος χορήγησης άδειας μητρότητας για τις Ευρωβουλεύτριες. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την εκλογή των Μελών του Ε.Κ., απαγορεύεται η προσωρινή αντικατάσταση Ευρωβουλευτή/-τριας όταν η απουσία προκύπτει λόγω άδειας μητρότητας ή γονικής άδειας.

 

Η πρόκληση της εν λόγω Κοινοβουλευτικής Επιτροπής έγκειται στο γεγονός ότι η πιθανή προσωρινή αντικατάσταση Ευρωβουλευτριών λόγω άδειας μητρότητας θα ισχυροποιούσε τη θέση των γυναικών στο ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα, την ίδια στιγμή που οι Πολιτικές Ομάδες του Ε.Κ. θα κληθούν να διαχειριστούν το ευαίσθητο, από πολιτικής άποψης, ζήτημα των ψηφοφοριών με απουσία Ευρωβουλευτριών λόγω χρήσης άδειας μητρότητας.

 

Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις στους κόλπους του Ε.Κ. ως προς την εφικτότητα μίας εναρμονισμένης τακτικής στο ζήτημα της απουσίας των Μελών των Εθνικών Κοινοβουλίων των 28 Κρατών-Μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λόγω άδειας μητρότητας και γονικής άδειας. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, η συγκριτική έκθεση του Ε.Κ. εστιάζει στη νομική ανάλυση των σχετικών Κανονισμών Λειτουργίας σε εθνικό επίπεδο. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι η περίπτωση της Ελλάδας καταγράφεται στη σελίδα 13 της έντυπης έκδοσης και βασίζεται σε απάντηση της Βουλής των Ελλήνων στο σχετικό ερωτηματολόγιο του Ε.Κ. για τη δυνατότητα απουσίας των Βουλευτών/-τριών από τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα (άρθρα 35 και 76 του Κανονισμού της Βουλής).

 

Το ενδιαφέρον της εν λόγω συγκριτικής έκθεσης έγκειται στο γεγονός ότι καταδεικνύεται για ακόμα μία φορά η πολυμορφία της ευρωπαϊκής οικογένειας. Για παράδειγμα, οι Γαλλίδες Βουλεύτριες μπορούν να μεταβιβάσουν την ψήφο τους στην Εθνοσυνέλευση επικαλούμενες άδεια ασθένειας ή άλλους λόγους και όχι λόγω άδειας μητρότητας, δεδομένου ότι η απουσία λόγω άδειας μητρότητας δεν συμπεριλαμβάνεται στις σχετικές διατάξεις της 7ης Νοεμβρίου 1958 της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης για μεταβίβαση της ψήφου. Οι ίδιες διατάξεις αφορούν και τους/τις εκπροσώπους της Γαλλίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 

Στη Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή, οι Βουλεύτριες δικαιούνται άδειας μητρότητας έξι εβδομάδων πριν τη γέννηση και οκτώ εβδομάδων μετά τη γέννηση του παιδιού με πλήρεις αποδοχές και δεν επιτρέπεται η προσωρινή αντικατάστασή τους στα έδρανα του Κοινοβουλίου.

 

Στις χώρες Βέλγιο, Ελλάδα και Φινλανδία δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση Βουλευτών/-τριών στην Ολομέλεια του Εθνικού Κοινοβουλίου. Οι Βουλεύτριες, οι οποίες απουσιάζουν λόγω χρήσης άδειας μητρότητας, θεωρούνται δικαιολογημένες ως προς τις υποχρεώσεις τους στην Ολομέλεια, ενώ μπορούν να αντικατασταθούν στις επιμέρους Κοινοβουλευτικές Επιτροπές. Ένα παρόμοιο σύστημα εφαρμόζεται μέχρι σήμερα και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις περιπτώσεις της άδειας μητρότητας.

 

Αντίθετα, επιτρέπεται η αντικατάσταση Μελών του Κοινοβουλίου λόγω άδειας μητρότητας ή γονικής άδειας στις χώρες Σουηδία, Πορτογαλία, Ολλανδία και Δανία. Στη Γαλλία και το Λουξεμβούργο επιτρέπεται η αντικατάσταση Βουλευτή/-τριας λόγω απουσίας από τα κοινοβουλευτικά του/της καθήκοντα χωρίς ρητή αναφορά της γονικής άδειας και της άδειας μητρότητας ως λόγο απουσίας.

 

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σχετικός σύνδεσμος από τον ιστότοπο του Ε.Κ. με το κείμενο της συγκριτικής έκθεσης:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/556937/IPOL_IDA(2016)556937_EN.pdf .


Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωση και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.