ΣΧΕΤ.:  Το από 2-3-2017 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα "Η ημερίδα παρουσίασης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020 της Γ.Γ.Ι.Φ.": http://www.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2017/Mar/DT_02-03-2017_Hmerida%20Parousiasis%20ESDIF%20tis%20GGIF.pdf .

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων έχει αναρτηθεί το πλήρες κείμενο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020. Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη έκδοση του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων της Ελλάδας συνολικής έκτασης 160 σελίδων με αναλυτική παρουσίαση των έξι βασικών αξόνων προτεραιότητας:

 

- κοινωνική ένταξη και ισότιμη μεταχείριση γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις

 

- έμφυλη βία

 

- αγορά εργασίας, εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

 

- εκπαίδευση, κατάρτιση, πολιτισμός, αθλητισμός και ΜΜΕ

 

- υγεία

 

- ισόρροπη συμμετοχή γυναικών σε δομές εξουσίας, διαδικασίες και κέντρα λήψης αποφάσεων.

 

Επιπλέον, η έκδοση της Γ.Γ.Ι.Φ. περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αναλυτική παρουσίαση της απαιτητικής διαδικασίας εκπόνησης του ΕΣΔΙΦ 2016-2020, καθώς και εκτενή ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία συνολικής έκτασης 26 σελίδων για θέματα ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, η οποία αξιοποιήθηκε για την ολοκλήρωση του εν λόγω Εθνικού Σχεδίου: http://www.isotita.gr/var/uploads/PUBLICATIONS/2017/ESDIF.pdf .

 

Τέλος, επισημαίνεται ότι η έκδοση ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2017 και το Εθνικό Τυπογραφείο ανέλαβε τον σχεδιασμό, τη σελιδοποίηση, την εκτύπωση και τη βιβλιοδεσία του ΕΣΔΙΦ 2016-2020.

 

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στα θεματικό πεδίο "Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων" και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).