ΣΧΕΤ.: α) Το από 27-1-2017 έγγραφό μας με θέμα «Η οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας»:

http://www.isotita.gr/index.php/news/2990 .

 

β) Το από 30-1-2017 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. για το ίδιο θέμα: http://www.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2017/Jan/DT_30-01-2017_H%20Oikonomiki%20endynamosi%20twn%20gynaikwn.pdf .

 

γ) Το από 6-2-2017 έγγραφό μας με θέμα «Επιτυχής υλοποίηση της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας»: http://www.isotita.gr/index.php/news/3000 .

 

δ) Το από 9-3-2017 έγγραφό μας με θέμα «Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών συμβάλει καθοριστικά στην οικονομική ευημερία της Ε.Ε. (μελέτη EIGE, Μάρτιος 2017)»: http://www.isotita.gr/index.php/news/3036 .

 

ε) Το από 13-3-2017 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Η καθοριστική συμβολή της ισότητας των φύλων στην οικονομική ευημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης»:

http://www.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2017/Mar/DT_13-03-2017_Ta%20oikonomika%20ofelh%20ths%20isotitas.pdf .

 

στ) Το από 14-3-2017 έγγραφό μας με θέμα «Επιτυχής υλοποίηση της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για τα οικονομικά οφέλη της ισότητας των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση»: http://www.isotita.gr/index.php/news/3044 .

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι τον Μάρτιο του 2017 δημοσιοποιήθηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) το 49ο τεύχος της περιοδικής έκδοσης για τους στατιστικούς δείκτες στην εκπαίδευση με τίτλο “Education Indicators in Focus”, από το οποίο προκύπτει ο έντονος επαγγελματικός διαχωρισμός μεταξύ γυναικών και ανδρών στα Κράτη-Μέλη του.

 

Πιο συγκεκριμένα:

 

1) το 68% του εκπαιδευτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων ήταν γένους θηλυκού το 2014

 

2) τα ποσοστά της γυναικείας απασχόλησης ποικίλλουν ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα: η προσχολική αγωγή καταγράφει το δυσθεώρητο ποσοστό του 97%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μειώνεται αισθητά στο 43%

 

3) τα αντίστοιχα ποσοστά στις υπόλοιπες εκπαιδευτικές βαθμίδες έχουν ως εξής:

δασκάλες 82% και καθηγήτριες μέσης εκπαίδευσης 63%

 

4) οι έμφυλες ανισότητες στο διδασκαλικό/καθηγητικό επάγγελμα αποτυπώνονται με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο στις χώρες της Βαλτικής και στη Ρωσία, όπου τα τέσσερα από τα πέντε άτομα είναι γυναίκες

 

5) η Ιαπωνία είναι η μόνη χώρα-μέλος του ΟΟΣΑ με τη μικρότερη αναλογία καθηγητριών σε σχέση με τους άρρενες, δηλ. 48%

 

6) η έντονη θηλυκοποίηση του διδασκαλικού/καθηγητικού επαγγέλματος καταγράφεται στη σταδιακή αύξηση των αντίστοιχων ποσοστών: 61% το 2005, 65% το 2010 και 68% το 2014

 

7) ο ρυθμός αύξησης του γυναικείου εκπαιδευτικού προσωπικού ήταν μόλις 1% στις χώρες Σλοβενία και ΗΠΑ, ενώ ξεπέρασε το 15% σε Γερμανία, Ελλάδα και Ιαπωνία

 

8) την περίοδο 2005-2014 καταγράφηκε αύξηση της γυναικείας απασχόλησης στα Κράτη-Μέλη του ΟΟΣΑ κατά μέσο όρο της τάξης του 56% έως 59% και μέρος αυτής της αύξησης αποδίδεται και στη μαζική εισδοχή των γυναικών στο διδασκαλικό/καθηγητικό επάγγελμα

 

9) ο ΟΟΣΑ θεωρεί πως η ύπαρξη και η διαιώνιση στερεοτυπικών αντιλήψεων και πρακτικών για τους ρόλους των δύο φύλων σε όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού βίου συμβάλλουν καθοριστικά στην έντονη θηλυκοποίηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος

 

10) η γυναικεία αριθμητική υπεροχή δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη και εξάλειψη του έμφυλου μισθολογικού χάσματος (σύμφωνα με υπολογισμούς του ΟΟΣΑ, το μισθολογικό χάσμα στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν ξεπερνάει το 3%)

 

11) το ποσοστό γυναικών αποφοίτων με πανεπιστημιακό πτυχίο στην εκπαίδευση αυξήθηκε κατά μέσο όρο από το 72% το 2005 στο 78% το 2014 στα Κράτη-Μέλη του ΟΟΣΑ, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο έμφυλος επαγγελματικός διαχωρισμός δεν πρόκειται να μειωθεί, αντιθέτως μπορεί και να εντατικοποιηθεί.

 

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σχετικός σύνδεσμος από τον ιστότοπο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης με την τετρασέλιδη αγγλική έκδοση:

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/54f0ef95-en.pdf?expires=1492591817&id=id&accname=guest&checksum=C2FCEAD71CF00A096ED501F7ECFAD54E .

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).