Επισυνάπτεται το 15150/8-5-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για το 2ο Ετήσιο Συνέδριο "Sm@rt Cities - Digit@l Citizens: Ελληνικές Πόλεις - Εφαλτήριο Οικονομικής Ανάπτυξης και Αειφορίας για την Ελλάδα" (Αθήνα, 23-24/5/2017).

 

 

Το πεντασέλιδο κείμενο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την εγκύκλιο για χρήση μη σεξιστικής γλώσσας στα δημόσια έγγραφα. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα κάτωθι:

 

α) σελ. 2: ...οι κυρίες και κύριοι Σύνεδροι...

 

β) σελ. 3: ...Οι Ομιλήτριες και οι Ομιλητές...

 

γ) σελ. 4: ...Στις Συμμετέχουσες και στους Συμμετέχοντες...

 

δ) σελ. 4: ...τις/τους υπαλλήλους...

 

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί το από 24-2-2017 εμπεριστατωμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την ανάγκη χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας στα δημόσια έγγραφα και η θετική ανταπόκριση του εν λόγω Υπουργείου και του ανάδοχου φορέα του 7ου Συνεδρίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την από 4-4-2017 επιστολή προς την Υπηρεσία μας.

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

 

 

Επισυναπτόμενο έγγραφο