ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΓΓΙΦ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (σε συνεργασία με την ΕΥΕ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης) 

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: Γυναίκες άνεργες, απολυμένες γυναίκες

 

ΣΚΟΠΟΣ/ΣΤΟΧΟΙ:

Στο πλαίσιο της άρσης του επαγγελματικού διαχωρισμού λόγω φύλου το Έργο αποσκοπεί: α) στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε επαγγέλματα όπου αυτές υποεκπροσωπούνται, και β) στην προώθηση γυναικών και ανδρών σε «ανδρικά» και «γυναικεία» επαγγέλματα αντίστοιχα (διπλή κατεύθυνση) μέσω δράσεων ευαισθητοποίησης, προκειμένου να εξαλειφθούν οι στερεότυπες αντιλήψεις σχετικά με το ρόλο των φύλων στην οικογένεια και την εργασία, καθώς και να ενσωματωθεί η αρχή της ισότητας στο χώρο εργασίας. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των άνεργων και απολυμένων γυναικών θα πραγματοποιείται στα δεκατέσσερα (14) Συμβουλευτικά Κέντρα της ΓΓΙΦ.

 

ΔΡΑΣΕΙΣ:

·           Ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων για την υποστήριξη του προσανατολισμού ανέργων γυναικών σε τεχνικά επαγγέλματα ή επαγγέλματα που οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται και για τα οποία παρουσιάζεται αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Η δράση θα περιλαμβάνει:

-    Παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού άνεργων γυναικών στα Συμβουλευτικά Κέντρα της ΓΓΙΦ.

-    Προγράμματα κατάρτισης και εγγυημένης απασχόλησης των άνεργων ή απολυμένων γυναικών σε «ανδρικά» επαγγέλματα. 

·           Δράσεις για την ευαισθητοποίηση του κοινού, που θα περιλαμβάνουν παραγωγή ενημερωτικών σποτ, διεξαγωγή ημερίδων, ευρείας μορφής καμπάνια ενημέρωσης του κοινού (τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση). Αναλυτικά:

-    Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση για τον επαγγελματικό διαχωρισμό στην απασχόληση με στόχο την εξάλειψη των στερεότυπων αντιλήψεων σχετικά με το ρόλο των φύλων στην αγορά εργασίας, τη μείωση του οριζόντιου και κάθετου διαχωρισμού των επαγγελμάτων και τη συρρίκνωση του χάσματος του φύλου.

-    Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση για τη μείωση της ανισότητας των φύλων στον οικιακό-οικογενειακό χώρο με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών στις οικογενειακές υποχρεώσεις φροντίδας και οικιακής εργασίας και οι οποίες επηρεάζουν τη συμμετοχή των ατόμων στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό.  

-    Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση για την προώθηση των γυναικών σε τεχνικά επαγγέλματα ή επαγγέλματα με αυξημένο τεχνικό περιεχόμενο εργασίας.