ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΡΙΕΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΓΓΙΦ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση», Άξονας 3

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: Συνδικαλίστριες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, υποψήφιες σε εκλογές για τα συνδικαλιστικά όργανα όλων των βαθμών, όλες οι ενδιαφερόμενες εργαζόμενες

 

ΣΚΟΠΟΣ/ΣΤΟΧΟΙ:

Βασικός σκοπός του Έργου είναι η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στις οργανώσεις των Κοινωνικών Εταίρων (β- και γ-βάθμιες) σε εθνικό επίπεδο.

 

ΔΡΑΣΕΙΣ:

1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΣΕΕ) / ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Σκοπός των δράσεων που θα υλοποιηθούν είναι η ενίσχυση των γυναικών ιδιωτικών υπαλλήλων, ώστε να δραστηριοποιηθούν και να συμμετέχουν σε θέσεις ευθύνης στα συνδικαλιστικά όργανα όλων των βαθμίδων.

·      Εκπόνηση μελέτης για τη χαρτογράφηση του προφίλ και των αναγκών των συνδικαλιστριών, καθώς επίσης και των παραγόντων που εμποδίζουν την ενεργή συμμετοχή των γυναικών στην ανάληψη συνδικαλιστικής δράσης.

·      Επιμόρφωση γυναικών εργαζομένων στα ζητήματα συνδικαλισμού και ισότητας των φύλων.

·      Δημιουργία σταθερής δομής/μηχανισμού ισότητας των φύλων στην έδρα της ΓΣΕΕ για την υποστήριξη της Γραμματείας των Γυναικών και λειτουργία help line για την υποστήριξη/πληροφόρηση γυναικών.

·      Δράσεις δικτύωσης και διακρατικής συνεργασίας.

·      Σχέδια δράσης Δευτεροβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων.

2. ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΔΕΔΥ)

·      Δημιουργία σταθερής δομής/μηχανισμού ισότητας των φύλων για την υποστήριξη της Γραμματείας των Γυναικών και λειτουργία help line για την υποστήριξη/πληροφόρηση γυναικών.

·      Επιμόρφωση συνδικαλιστριών και εν δυνάμει συνδικαλιστριών σε θέματα συνδικαλιστικού κινήματος, διεκδικήσεων, πρακτικών, συλλογικών διαπραγματεύσεων και ισότητας φύλων.

·      Ημερίδες ευαισθητοποίησης για αιρετά μέλη ΔΣ (άνδρες και γυναίκες) Ομοσπονδιών και πρωτοβάθμιων οργάνων σε θέματα φύλου.

·      Δράσεις Δικτύωσης και διακρατικής συνεργασίας.

3. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

·      Δημιουργία σταθερής δομής/μηχανισμού ισότητας των φύλων στις οργανώσεις (ΣΕΒ, ΓΣΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΓΕΣΑΣΕ) για την υποστήριξη Γραμματείας Γυναικών (διετή Σχέδια Δράσης) και λειτουργία help line για την υποστήριξη/πληροφόρηση γυναικών.

·      Δράσεις Δικτύωσης και διακρατικής συνεργασίας.