Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Ε.Ε.Δ.Α.)

Συνήγορος του Πολίτη

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)

Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Υπουργείο Οικονομικών

Υπουργείο Εξωτερικών

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού