Θεσμικοί μηχανισμοί και εργαλεία για την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής για την ισότητα των φύλων

Α. Θεσμικοί μηχανισμοί και όργανα

Εθνικοί Μηχανισμοί και όργανα

  • Σε κυβερνητικό επίπεδο

- Γενική Γραμματεία Ισότητας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Ν. 1558/1985)

- Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) (Ν. 1835/1988 όπως ισχύει ) 

- Τμήμα Ισότητας των Φύλων - Υπ. Απασχόλησης (Ν. 1414/1984)

Εθνική Επιτροπή για την Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών - ΓΓΙ/ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Ν. 3491 /2-10-2006)

 

  • Σε μη κυβερνητικό επίπεδο

- Ειδική Μόνιμη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ισότητας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (άρθρο 43Α παρ. 1δ  Κανονισμού της Βουλής )

- Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Ν. 2667/1998, όπως ισχύει)

- Συνήγορος του Πολίτη (Ν. 3094/2003)

 

Περιφερειακοί μηχανισμοί

- Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας ( άρθρο 6 παρ. 2 Ν. 2839/2000)

 

Β. Εργαλεία για την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής για την ισότητα των φύλων

- Ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας σε όλες τις τομεακές και περιφερειακές πολιτικές και δράσεις (gender mainstreaming)

Gender Mainstreaming

Η ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών (gender mainstreaming). Πρόκειται για εργαλείο στρατηγικής το οποίο συνίσταται στην (ανα) διοργάνωση, στη βελτίωση, στην εξέλιξη και στην εκτίμηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, με σκοπό να ενσωματώσει την προοπτική της ισότητας μεταξύ των γυναικών και των ανδρών σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα πολιτικής και σε όλους τους εμπλεκόμενους συντελεστές στην υλοποίηση των πολιτικών.

 

- Ειδικές θετικές δράσεις

Θετικές δράσεις

Ειδικές δράσεις που προωθούν και υλοποιούν τις πολιτικές για την εξάλειψη του ελλείμματος ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

- Νομοθεσία

- Κοινωνικός διάλογος

- Διάλογος με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις - κοινωνία των πολιτών

- Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης