Θετικές Δράσεις υπέρ των γυναικών στις σχολές αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ΜΕΤΡΟ 4.1.1.ΣΤ'

Το παρόν έργο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ), Μέτρο 4.1. «Προγράμματα Υποστήριξης της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για Γυναίκες», Ενέργεια 4.1.1 «Προγράμματα Υποστήριξης της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για γυναίκες», Κατηγορία Πράξεων 4.1.1. «Θετικές Ενέργειες υπέρ των γυναικών»

Οι στόχοι που επιδιώκονται με την υλοποίηση του  Έργου είναι:

  • η εξειδίκευση  και ο εμπλουτισμός  της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης  με σχετική βιβλιογραφία  των αντίστοιχων  θεματικών  σπουδών  με τη διάσταση του φύλου
  • η ενημέρωση  για τις στάσεις  του ατόμου και δη των νέων γυναικών  - κοριτσιών για την επιλογή επαγγέλματος  για την καταπολέμηση του επαγγελματικού διαχωρισμού
  • η προώθηση της ισότητας  των φύλων  στο χώρο  της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με απώτερο σκοπό την προώθηση της ισότητας ευκαιριών μεταξύ των δύο φύλων και την καταπολέμηση του αποκλεισμού των γυναικών από την αγορά εργασίας και την κοινωνία γενικότερα.

Υποέργο 1: Εκπόνηση μελέτης της εθνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας σε θέματα ισότητας και εκπόνηση καταλόγου βιβλιογραφίας θεμάτων ισότητας για τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών των ΤΕΕ και των ΙΕΚ της χώρας

Υποέργο 2: Προμήθεια βιβλίων και διανομή τους στις σχολικές μονάδες των ΤΕΕ και ΙΕΚ

Υποέργο 3: On line σύνδεση των βιβλιοθηκών των ΤΕΕ και ΙΕΚ της χώρας με την βιβλιοθήκη γυναικείων θεμάτων της ΓΓΙ

Υποέργο 4: Δράσεις Δημοσιότητας του Έργου

Υποέργο 5: Επιστημονική Παρακολούθηση και συντονισμός του έργου