Η Γενική Γραμματεία Ισότητας και το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. στην Ελλάδα συνέταξαν και υπέγραψαν στις 5-7-2005 νέο αναθεωρημένο Μνημόνιο Συνεργασίας με σκοπό να προάγουν από κοινού τα δικαιώματα των γυναικών και των ανηλίκων κοριτσιών στις οποίες έχει χορηγηθεί άσυλο ή οι οποίες έχουν ζητήσει άσυλο ή στις οποίες έχει χορηγηθεί ανθρωπιστικό καθεστώς στην Ελλάδα σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 και το Π.Δ. 61/1999.

Η υλοποίηση του Μνημονίου στοχεύει κυρίως στα εξής σημεία :

  • Την εξασφάλιση διαδικασιών για τον άμεσο εντοπισμό των πλέον ευάλωτων περιπτώσεων γυναικών αιτουσών άσυλο (π.χ. εγκυμονούσες, ανήλικες, θύματα βιασμού, κ.λ.π.).
  • Την κατά το δυνατόν προτεραιότητα στην εξέταση των αιτήσεων ασύλου αυτών των κατηγοριών γυναικών.
  • Την προώθηση και βελτίωση των χώρων φιλοξενίας λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών των γυναικών.
  • Την επιμόρφωση των στελεχών των εμπλεκομένων φορέων και την ενημέρωση της κοινής γνώμης για τη συνδρομή στην αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προβλημάτων των γυναικών προσφύγων.

Έχει ήδη συσταθεί ομάδα εργασίας από εκπροσώπους των δύο φορέων, Γ.Γ.Ι και Υ.Α για την εκπόνηση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης, με στόχο την υλοποίηση των όρων του εν λόγω Μνημονίου Συνεργασίας.

Στο πλαίσιο του Μέτρου 5.3 «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», του οποίου τελική δικαιούχος είναι η Γ.Γ.Ι., οι γυναίκες μετανάστριες αναγνωρίζονται ως ιδιαίτερα επιλέξιμη ομάδα στόχος και προωθούνται στα διάφορα Σχέδια Δράσης. 

Σε επίπεδο νομοθετικού έργου, ο Νόμος 3386/23-8-2005 (ΦΕΚ Α΄ 212) ρυθμίζει τα θέματα εισόδου, διαμονής και κοινωνικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια αντικαθιστώντας το Νόμο 2910/01. Στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α με πρωτοβουλία του αρμόδιου για θέματα Μετανάστευσης Γενικού Γραμματέα, συγκροτήθηκε Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε) για την εκπόνηση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (άρθρα 65-66 του ν. 3386/05) για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών  στην ελληνική κοινωνία. Η Ομάδα Διοίκησης Έργου απαρτίζεται από εκπροσώπους των συναρμόδιων για το θέμα της Μετανάστευσης Υπουργείων. Σ' αυτήν συμμετέχει και η Γενική Γραμματεία Ισότητας.