Σε αυτό το τμήμα δημοσιεύονται πληροφορίες για τις έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις Εθνικών Εκθέσεων, ενημερωτικών φυλλαδίων και μελετών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και παρέχονται πληροφορίες για επικοινωνία.

Όλες οι εκδόσεις διατίθενται δωρεάν από το Τμήμα Εκδόσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. και είναι αναρτημένες σε μορφή pdf.

Επίσης σημαντικό αριθμό εκδόσεων διαθέτει το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)