1. Προστασία εγκύων εργαζομένων: C-116/06

2. Ασθένεια επελθούσα πριν από την άδεια μητρότητας: C-191/03