Σύσταση, Σκοπός & Αντικείμενο

Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων

Δελτία Τύπου Γ.Γ.Ι.Φ.

Άρθρα / Συνεντεύξεις Γενικής Γραμματέως 

Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις - Ημερίδες

Γραφείο Γενικής Γραμματέως

Οργανόγραμμα υπηρεσίας

 

Εθνικό Πρόγραμμα 2010-2013

Βελτίωση, Ενίσχυση & Εφαρμογή της Νομοθεσίας

Εξειδικευμένες Πολιτικές για την Ισότητα των Φύλων

Ένταξη της Ισότητας των Φύλων στις Δημόσιες Πολιτικές

Ετήσιες Απολογιστικές Εκθέσεις

Πολιτικές Περιόδου 2004 - 2009

Απασχόληση, Επαγγελματική εξέλιξη, Επιχειρηματικότητα των γυναικών

Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών

Ενδοοικογενειακή βία

Εμπορία ανθρώπων - trafficking

Σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας

Εκπαίδευση

Συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων

Περιφερειακή ανάπτυξη

Κοινωνικός διάλογος

Άλλες πολιτικές

Εναρμόνιση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής

Μετανάστριες - Πρόσφυγες

Βελτίωση διοικητικής οργάνωσης για την εξυπηρέτηση των πολιτών

Μηχανισμοί και Εργαλεία πολιτικών για την ισότητα

Ευρωπαϊκά Όργανα - Διεθνείς Οργανισμοί

 

Προγράμματα Περιόδου 2010-2013

Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας στο πεδίο της Ισότητας των Φύλων

Ένταξη της Ισότητας των Φύλων στις Δημόσιες Πολιτικές (Gender Mainstreaming)

Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών: Συμβουλευτικά Κέντρα της Γ.Γ.Ι.Φ.

Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών: Τηλεφωνική γραμμή SOS

Πορεία εξέλιξης έργου

Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών: Συμβουλευτικά Κέντρα & Ξενώνες φιλοξενίας

Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης

Επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση Δημοσίων Υπαλλήλων στα ζητήματα Ισότητας των Φύλων

Αναβάθμιση της επαγγελματικής θέσης απασχολούμενων γυναικών (mentoring)

Μείωση του επαγγελματικού διαχωρισμού λόγω φύλου

Προώθηση των γυναικών στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων: Αιρετές

Πορεία εξέλιξης έργου

Προώθηση των γυναικών στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων: Συνδικαλίστριες

Υποστήριξη των Γυναικείων Οργανώσεων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)

Άρση Στερεότυπων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)

Ενίσχυση της πολιτιστικής δημιουργίας που προωθεί την Ισότητα των Φύλων

Αναβάθμιση και διεύρυνση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου (ΒΘΙΦ)

Δομή Παρακολούθησης της ένταξης της Ισότητας των Φύλων στις Δημόσιες Πολιτικές

Οδηγός εφαρμογής των πολιτικών Ισότητας των Φύλων

Προγράμματα Περιόδου 2004-2009

Θετικές δράσεις για την ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών Μέτρο 5.3

Δράσεις ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

Θετικές Δράσεις υπέρ των γυναικών ΜΕΤΡΟ 4.1.1.ΣΤ'

Δράσεις EQUAL

Κοινοτικό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Αλληλεγγύη - Progress (2007-2013)

Δράσεις για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών

Εμπορία ανθρώπων - trafficking

Προγράμματα ΥΔΑΣ / Υπουργείου Εξωτερικών - Γενικής Γραμματείας Ισότητας

Βελτίωση διοικητικής οργάνωσης για την εξυπηρέτηση των πολιτών

Συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων

 

Σύνταγμα

Εθνική Νομοθεσία

Απασχόληση – Συμφιλίωση Επαγγελματικής & Οικογενειακής Ζωής

Βία κατά των Γυναικών

Εμπορία ανθρώπων

Κοινωνική Ασφάλιση

Οικογενειακό Δίκαιο

Συμμετοχή των Γυναικών στα Κέντρα Λήψης των Αποφάσεων

Υγεία, Πρόνοια και Προστασία της Οικογένειας

Ισότητα στην Πρόσβαση σε Αγαθά και Υπηρεσίες

Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγίες

Συνθήκη του Άμστερνταμ

Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης

Ψηφίσματα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Κοινωνική Ασφάλιση

Καταγγελία σύμβασης εργασίας

Αμοιβή εργασίας

Άδειες

Διεθνής Νομοθεσία

 

Απασχόληση

Εκπαίδευση

Συμμετοχή στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων

Βία κατά των γυναικών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη

Συλλογές - Νέες προσκτήσεις

Κατάλογος Βιβλιοθήκης

Κατάλογος Περιοδικών

 

Νέα Αποκτήματα

Βιβλία υπό παραγγελία

Δωρεές

Ιστορικό Αρχείο

Σ1. Συλλογή παλαιών και σπάνιων βιβλίων

Σ2. Συλλογή παλαιών και σπάνιων περιοδικών και εφημερίδων

Σ3. Συλλογή διαφόρων σπάνιων τεκμηρίων

Α4. Αρχείο εκδόσεων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και του Συμβουλίου Ισότητας των δύο Φύλων

Α5. Αρχείο εκδόσεων του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας

Α6. Αρχείο εκδόσεων ελληνικών φορέων για την Ισότητα των Φύλων

Α7. Αρχείο διαφόρων ελληνικών φορέων (Ιδρύματα, Πολιτικά Κόμματα, Δημόσιες Υπηρεσίες, κλπ)

A8. Αρχείο εκδόσεων ξένων φορέων και οργάνων

Σ9. Συλλογή Γαλάτειας Σακκά

Σ10. Συλλογή Φωτεινής Στεργιοπούλου

A11. Αρχείο Ελένης Παμπούκη

Α12. Αρχείο εκδόσεων γυναικείων συνεταιρισμών

Σ13. Συλλογή ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση 2000 – 2006)

Σ14. Συλλογή πολυμέσων

Σ15. Συλλογή αφισών

Σ16. Συλλογή αντικειμένων/έργων τέχνης

Υπηρεσίες

 

 

 

 

 

 

 

Ανακοινώσεις των Γυναικείων Οργανώσεων

Πρακτικά Συναντήσεων μεταξύ της ΓΓΙΦ και των Γυναικείων Οργανώσεων

Προτάσεις των Γυναικείων Οργανώσεων

 

Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης

Ένωση Γυναικών Ελλάδος

Ένωση Ελληνίδων για την Οικογένεια και τη Νεότητα

Ένωση Ελληνίδων Διπλωματούχων Μηχανικών

Ένωση Πολιτών για την Παρέμβαση

Εταιρεία Alzheimer Ηρακλείου Κρήτης "Αλληλεγγύη"

Κέντρο Unesco για τις Γυναίκες και την Ειρήνη στις Βαλκανικές Χώρες

Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών (ΔΙΟΤΙΜΑ)

Κέντρο Ερευνών για τις Γυναίκες της Μεσόγειου

Κέντρο Μελετών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Πολύτεκνης Μητέρας "ΜΗΤΕΡΑΣ ΕΡΓΟΝ" - "MOTHERS MISSION"

Κοινωνική Αρωγή Ελλάδος

Παγκρήτια Ένωση Απανταχού Γυναικών

Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών "Παναθηναϊκή"

Πανελλαδική & Πανευρωπαϊκή Οργάνωση Γυναικών "Παναθηναϊκή" - Παράρτημα Νέας Μάκρης

Πανελλήνια Οργάνωση "Η Ελληνική Εστία"

Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Γυναικών Δροσέρου Ξάνθης "Η Ελπίδα"

Πολιτιστικός Όμιλος Palmyra

Πρωτοβουλία Γυναίκα & Υγεία

Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας

Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων

Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου

Λίστα των Γυναικείων Οργάνωσεων

 

 

 

Προκηρύξεις Έργων

Θέσεις Εργασίας

 

 

 

Εθνικοί Φορείς

Διεθνείς & Ευρωπαϊκοί Φορείς

Σπουδές Φύλου και Ισότητας