Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα στην Ελλάδα, σχετικά με την ισότητα των φύλων και την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης σε βάρος των γυναικών.

Περιέχονται οι πιο σημαντικοί νόμοι που αφορούν στην οικογένεια, στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στην κοινωνική ασφάλιση, στην υγεία και πρόνοια, στη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών κ.α.

Επίσης περιέχονται οι κυριότερες κοινοτικές οδηγίες και διεθνείς συμβάσεις, οι οποίες έχουν ενοποιηθεί στην ελληνική νομοθεσία και έχουν βελτιώσει σημαντικά την θέση των γυναικών στη κοινωνία.