Σε αυτό το τμήμα του διαδικτυακού τόπου της Γ.Γ.Ι.Φ. δημοσιεύονται πληροφορίες για τα προγράμματα και τις δράσεις που υλοποιούνται για την καταπολέμηση της ανισότητας γυναικών και ανδρών και την πρόληψη των αρνητικών συνεπειών που συνεπάγονται αυτές σε πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό επίπεδο. Η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική, οικονομική, επαγγελματική και κοινωνική δραστηριότητα με όρους ίσων δικαιωμάτων, ευκαιριών και υποχρεώσεων συμβάλλει στην ανάπτυξη και επιτυγχάνει την κοινωνική συνοχή. Η συμπερασματική διατύπωση της Εαρινής Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε. του 2004 ότι «οι πολιτικές για την ισότητα των φύλων συνιστούν εργαλεία οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής» αποτελεί την κεντρική προβληματική υλοποίησης των προγραμμάτων και των δράσεων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας.