Στο πλαίσιο των κατευθύνσεων υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Χάρτη Πορείας για την Ισότητα γυναικών και ανδρών 2006-2010 και των στόχων του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, η Γενική Γραμματεία Ισότητας συμμετείχε στην πρωτοβουλία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου "Κοινοτικό πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη με την ονομασία "PROGRESS" (2007-2013)", με την υποβολή μονοετούς προγράμματος δράσεων στη Δημόσια Διοίκηση. Το "PROGRESS" ουσιαστικά αποτελεί μια συντονισμένη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συγκεντρωθούν σε ένα ενιαίο αποτελεσματικότερο πρόγραμμα όλα τα διαφορετικά προγράμματα δράσης που αφορούσαν μέχρι τώρα στον τομέα της απασχόλησης, της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της κοινωνικής προστασίας, της προώθησης της ισότητας των φύλων και της αρχής της μη διάκρισης και έληξαν το 2006.

Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Ισότητας υλοποίησε το πρόγραμμα με τίτλο "Εφαρμογή της ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων στη Δημόσια Διοίκηση (Gender Mainstreaming)" σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), πρόγραμμα που περιλαμβάνει δράσεις όπως Προγράμματα Επιμόρφωσης σε υψηλόβαθμα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, Εφαρμογή Δράσεων στο Δημόσιο Τομέα, Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση και Διάδοση και Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων.