Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που λειτουργεί υπό την εποπτεία και χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων

 

Ιδρύθηκε με το Ν.1835/89 (ΦΕΚ 76 Α), συστάθηκε και λειτουργεί από το 1994  (ΠΔ 42/94 ΦΕΚ 33 Α)

 

Κύριος σκοπός του ΚΕΘΙ είναι ο συντονισμός, η προαγωγή και η εκτέλεση της έρευνας σε θέματα ισότητας των δύο φύλων στο πλαίσιο της πολιτικής που χαράσσει η Γ.Γ.Ι.Φ.

 

Λεπτομέρειες για τις δράσεις και τις αρμοδιότητες του ΚΕΘΙ παρέχονται στον οικείο δικτυακό τόπο: www.kethi.gr