Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων είναι ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς.

Η Γ.Γ.Ι.Φ αποτελεί αυτοτελή Δημόσια Υπηρεσία και είναι αρμόδια για την προώθηση και πραγματοποίηση της νομικής και ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής.

Νομικό Πλαίσιο

Με το άρθρο 6 του Ν.1288/1982 (ΦΕΚ120/Α), ιδρύεται γνωμοδοτικό συμβούλιο για την προώθηση και την πραγματοποίηση της νομικής και ουσιαστικής εξίσωσης των δύο φύλων και υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό.

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ιδρύθηκε με το άρθρο 27 του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α), ως αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία, που υπάγεται στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης.

 

Με το Π.Δ. 320/1988 (ΦΕΚ149/Α) ορίσθηκαν οι αρμοδιότητες και η οργανωτική διάρθρωση των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

 

Με το άρθρο 9 του Ν.3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α) ρυθμίσθηκαν διοικητικά θέματα και συστήθηκαν νέες θέσεις μόνιμου προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.

 

Με το Π.Δ. 5/2008 (ΦΕΚ 17/Α) καταρτίσθηκε νέος Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία της Υπηρεσίας.

 

Με το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α) η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών και προσωπικού.

 

Με το Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ 170/Α) η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ενώ με το ΠΔ 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α) και τη διάσπαση του ανωτέρω Υπουργείου σε Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων μεταφέρθηκε ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Πλέον, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων αποτελείται από δύο (2) Διευθύνσεις, ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και η διάρθρωσή της περιλαμβάνεται στον πρόσφατο Οργανισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα στα άρθρα 22-25 του Π.Δ. 105/2014 (ΦΕΚ 172/Α/28-8-2014).