Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος για την ουσιαστική Ισότητα των Φύλων υλοποιούνται Έργα με στόχο την αντιμετώπιση της ανισότητας των φύλων σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία της δημόσιας πολιτικής , και τη δημιουργία ή ενίσχυση θεσμών, δομών και οργάνων παραγωγής πολιτικών. Τα Έργα αυτά σχεδιάστηκαν και εποπτεύονται από μη αμειβόμενες Επιστημονικές Επιτροπές με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών, εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπων των αρμόδιων φορέων και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ (ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση», ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση») και από το Ευρωπαϊκο Πρόγραμμα Progress.