ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΓΓΙΦ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση», Άξονας 3

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: Όλος ο πληθυσμός

 

ΣΚΟΠΟΣ/ΣΤΟΧΟΙ:

Η κωδικοποίηση και απλούστευση της νομοθεσίας στο πεδίο της ισότητας των φύλων, προκειμένου να: α) υπάρχει ένα ενιαίο σώμα κειμένων με όλες τις διατάξεις και τις κανονιστικές ρυθμίσεις για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, β) διατυπωθούν κατά τον απλούστερο τρόπο οι σχετικές διατάξεις, και γ) διευκολυνθεί από τη δομή και τη μορφή της κωδικοποίησης η ενεργοποίηση όλων των εμπλεκόμενων ενδιαφερομένων και η υπεύθυνη λογοδοσία, διαφάνεια και αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης της ισότητας κατά τομείς πολιτικής και κοινωνικούς χώρους.

 

ΔΡΑΣΕΙΣ:

·           Ανάπτυξη θεμάτων μεθοδολογίας για τη συλλογή, καταγραφή, κωδικοποίηση και απλούστευση των νομοθετικών ρυθμίσεων για την ισότητα των φύλων στην Ελλάδα και την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων που έχουν θεσπιστεί από Διεθνείς Οργανισμούς.

·           Συλλογή-κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων, η οποία θα περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα δικαιώματα των πολιτών και τις νομοθετικές διατάξεις που τα προστατεύουν. Παράλληλα, θα συνδράμει στο έργο επαγγελματιών και φορέων που καλούνται να εφαρμόσουν, να προωθήσουν και να δημοσιοποιήσουν την προστασία των ανωτέρω δικαιωμάτων.

·           Συλλογή νομολογίας των ελληνικών δικαστηρίων (από το 1983 και μετά) και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (από το 1975 και μετά) που έχει σχέση με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ισότητας των φύλων.

·           Προτάσεις για απλούστευση της εφαρμογής των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων.

·           Διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη δημοσιότητα του Έργου:

-    Ενημέρωση του συνόλου της Δημόσιας Διοίκησης, φορέων, κοινωνικών ομάδων και πολιτών – ανδρών και γυναικών, για να γνωρίσουν τις δυνατότητες που το Έργο προσφέρει για την καλύτερη άσκηση των δικαιωμάτων τους.

-    Ευαισθητοποίηση φορέων και κοινωνικών ομάδων, καθώς και ενεργοποίηση των γυναικείων οργανώσεων, κοινωνικών εταίρων και ΜΚΟ.

·           Σχεδιασμός, ανάπτυξη, αναπαραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού σχετικά με το Έργο, το οποίο θα είναι προσπελάσιμο και από άτομα με προβλήματα όρασης μέσω της χρήσης του συστήματος Braille.

·           Δημιουργία πληροφοριακής υποδομής, για την καταχώρηση, ταξινόμηση, επεξεργασία και αναζήτηση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων για την ισότητα των φύλων στο ελληνικό δίκαιο και στο ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο.

 

 

Συλλογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων 

Έκθεση νομικών πλημμελειών των διατάξεων 

Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων για άτομα με αναπηρία – Βασικές διατάξεις 

Συλλογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων ανά τομέα δικαίου

 

Συλλογή νομοθεσίας για πολίτες άνδρες και γυναίκες που αντιμετωπίζουν διακρίσεις λόγω φύλου και ιδιαίτερα γυναίκες που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις, με έμφαση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

Συλλογή νομοθεσίας για εργαζόμενους/εργαζόμενες 

Συλλογή νομοθεσίας για την οικογένεια

Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων 

Σχέδιο (διοικητικής) κωδικοποίησης υφιστάμενων διατάξεων και προτεινόμενες αλλαγές 

Συλλογή νομολογίας ελληνικών δικαστηρίων και του Δικαστηρίου της ΕΕ που αφορά στην

ισότητα των φύλων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και σε μορφή Συνοπτικής Παρουσίασης 

Έκθεση καταγραφής των διαδικασιών εφαρμογής των βασικών διατάξεων περί Ισότητας των Φύλων ανά χώρο δικαίου/τομέα πολιτικής 

Έκθεση αξιολόγησης της διαχειριστικής πολυπλοκότητας, του χρόνου και της οικονομικής επιβάρυνσης των

διαδικασιών εφαρμογής που συμπεριλαμβάνει τη μεθοδολογία ιεράρχησης των αναγκών για απλούστευση

 

Έκθεση απλούστευσης των επιλεγμένων διαδικασιών  εφαρμογής της νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων