ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΓΓΙΦ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση», Άξονας 3

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: Γυναίκες στο δημόσιο και κοινωνικό τομέα, στελέχη δημόσιας διοίκησης

 

ΣΚΟΠΟΣ/ΣΤΟΧΟΙ:

Το Έργο αποσκοπεί στην υλοποίηση ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης, σχετικά με την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, με έμφαση στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές που υλοποιούν οι υπηρεσίες των Υπουργείων, των Περιφερειών και των ΟΤΑ.

Η ΓΓΙΦ θα απευθυνθεί σε στελέχη των Υπουργείων, των Περιφερειών και των ΟΤΑ που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή πολιτικών ισότητας, αλλά και γενικότερα σε στελέχη της δημόσιας διοίκησης. Στόχος είναι: α) η υιοθέτηση της διάστασης του φύλου σε οριζόντια βάση κατά την ανάπτυξη πολιτικών, και β) η εφαρμογή θετικών μέτρων υπέρ των γυναικών για την προώθηση της ισότητας των φύλων.

Ειδικές δράσεις θα υλοποιηθούν για τα μέλη του Δικαστικού Σώματος, του Διπλωματικού Σώματος, του ΣΕΠΕ, τους/τις Σωφρονιστικούς υπαλλήλους των γυναικείων φυλακών, καθώς και τους/τις υπαλλήλους Υπηρεσιών Μετανάστευσης, Ιθαγένειας/Πολιτογράφησης.

 

ΔΡΑΣΕΙΣ:

  • Ενέργειες επικοινωνίας/δημοσιότητας, καθώς και ευαισθητοποίησης στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων επιμόρφωσης ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης που θα στελεχώσει τους μηχανισμούς για την εφαρμογή, την παρακολούθηση, το συντονισμό και τον έλεγχο των πολιτικών ισότητας. Αφορά στην υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού, το περιεχόμενο των οποίων θα προσδιοριστεί ανά ομάδα καταρτιζομένων, σύμφωνα με τις ειδικότερες πλευρές των πολιτικών ισότητας και των αρμοδιοτήτων και λειτουργιών των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.
  • Η επιμόρφωση ειδικών σε θέματα ισότητας (gender experts).
  • Η επιμόρφωση μελών του Δικαστικού Σώματος.
  • Η επιμόρφωση μελών του Διπλωματικού Σώματος.
  • Η επιμόρφωση των στελεχών του ΣΕΠΕ.
  • Η επιμόρφωση σωφρονιστικών υπαλλήλων των γυναικείων φυλακών.
  • Η επιμόρφωση υπαλλήλων των δημοτικών και περιφερειακών υπηρεσιών μετανάστευσης (Διεύθυνση Αλλοδαπών και Ιθαγένειας των Δήμων Αθήνας και Θεσσαλονίκης και των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας), καθώς επίσης και της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής (Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης και Διεύθυνση Ιθαγένειας).
  • Η επιμόρφωση στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας.
  • Η επιμόρφωση στελεχών κοινωνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ.