Το Μέτρο 5.1 είναι  ένα έργο που παρέχει κίνητρα στις επιχειρήσεις για την εφαρμογή  μέτρων ισότητας των δύο φύλων.

Βασικός στόχος του έργου είναι η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών μέσα από την ισότιμη συμμετοχή τους σε θέσεις ευθύνης και τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Το έργο αναφέρεται στην ανάπτυξη θετικών δράσεων για την ισότητα των δύο φύλων από τις επιχειρήσεις.

Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις της ελληνικής επικράτειας, όλων των κλάδων της οικονομίας του Ιδιωτικού τομέα καθώς και σε επιχειρήσεις του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα με νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας.

Οι θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών αφορούν :

  • Στην ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην ανέλιξη στην επαγγελματική ιεραρχία και στην ανάληψη θέσεων ευθύνης
  • Στη συμμετοχή τους σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης.
  • Στην υιοθέτηση οργανωτικών αλλαγών που ενσωματώνουν πρακτικές ίσων ευκαιριών
  • Στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, και
  • Στην παροχή υπηρεσιών με σκοπό τη διευκόλυνση ανδρών και γυναικών στο να συνδυάσουν τις οικογενειακές με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Το έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις -ενέργειες:

1.Πιστοποίηση ποιότητας
Η ενέργεια αποσκοπεί στη συστηματική προετοιμασία και ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων στην πιστοποίηση ποιότητας σε θέματα ισότητας των φύλων και ως στοιχείο της κοινωνικής υπευθυνότητας.  Επιδιώκει να συμβάλλει  στην προώθηση  μοντέλων οργάνωσης  και διοίκησης  που θα συγκλίνουν  με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα  για τις ίσες ευκαιρίες και την εταιρική κοινωνική ευθύνη (βλ. Οικουμενικό Σύμφωνο Ο.Η.Ε., SA 8000, Πράσινη Βίβλος για Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Ε.Ε. και νέα Ανακοίνωση - Μάρτιος 2006) όπως και στο υπό διαμόρφωση διεθνές πρότυπο ISO 26000 που αναμένεται να τεθεί προς εθελοντική υιοθέτηση από το 2008. 

2.Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση
Οι ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης αποσκοπούν στην ενημέρωση των ανδρών και των γυναικών της επιχείρησης, του κοινωνικού και επαγγελματικού τους περίγυρου και της κοινωνίας γενικότερα για τις νέες δυνατότητες που παρουσιάζονται και αφορούν στην προετοιμασία, την προώθηση αλλά και διευκόλυνση των εργαζομένων γυναικών στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Έχουν ως ειδικό στόχο την ενεργοποίηση των δυνητικά ωφελουμένων γυναικών, εργαζομένων της επιχείρησης, ώστε να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

3.Συμβουλευτική
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται  ενέργειες συμβουλευτικής που απευθύνονται στις γυναίκες που εργάζονται στην  επιχείρηση, μέσα από ενέργειες ατομικής ή και ομαδικής υποστήριξης και ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας, κατάρτισης ατομικού πλάνου καριέρας, κλπ.

4.Κατάρτιση
Αφορά σε ενέργειες κατάρτισης των εργαζομένων γυναικών της επιχείρησης σε θεματικά πεδία που συνάδουν με το αντικείμενο της επιχείρησης ή και με τις ανάγκες των εργαζομένων γυναικών για κατάρτιση και απόκτηση γενικότερων δεξιοτήτων με στόχο τη διευκόλυνση των όρων και συνθηκών για την αναβάθμιση της εργασιακής τους θέσης.

5.Εκπαίδευση
Βασικός στόχος της ενέργειας αυτής είναι η υποστήριξη των εργαζομένων γυναικών της επιχείρησης, μέσω της συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα κάθε επιπέδου σπουδών καθώς και σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, που συνδέονται με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την επαγγελματική τους εξέλιξη.

6.Τηλεργασία
Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι: η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, η εξασφάλιση της δυνατότητας εργασίας σε εργαζόμενες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να συνδυάσουν τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις με την κοινωνική και οικογενειακή τους ζωή καθώς και η καλύτερη οργάνωση της εργασίας στις επιχειρήσεις.

7.Δομές
Η ενέργεια Δομές αναφέρεται στη δημιουργία και λειτουργία βρεφονηπιακών σταθμών και άλλων δομών φύλαξης και δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά των εργαζομένων στις επιχειρήσεις. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι να διευκολυνθούν οι εργαζόμενες μητέρες στο να συνδυάσουν αποτελεσματικά την εργασία με τη μητρότητα και τη δημιουργία οικογένειας, χωρίς να αναγκάζονται να διακόψουν την επαγγελματική τους πορεία και εξέλιξη.

Το ανωτέρω έργο, εντάσσεται στο Μέτρο 1 του Άξονα 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και 25% από το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ. Υπεύθυνη για την υλοποίηση του έργου είναι η Γενική Γραμματεία Ισότητας (τελικός δικαιούχος)

Ο συνολικός προϋπολογισμός υλοποίησης ανέρχεται στο ποσό των 14.269.040,00 ευρώ. Το 75% του συνολικού προϋπολογισμού αποτελεί δημόσια δαπάνη και το υπόλοιπο 25% ιδιωτική συμμετοχή.